Nowy sposób na dłużnika, czyli korzystniejsze dla wierzyciela zmiany po 1 stycznia 2020

Polskie firmy są winne innym przedsiębiorcom nawet 9 miliardów złotych. Zatory płatnicze utrudniają działalność szczególnie mikro i małym firmom. Jak zmniejszyć tę statystykę? Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która miała na celu wyposażenie przedsiębiorców w narzędzia przeciwdziałania długim terminom płatności i uchylania się od zapłaty w obrocie gospodarczym.

Na szczególną uwagę zasługuje zmiana procedury udzielania zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w transakcjach handlowych.

Jak było?

Aby uzyskać zabezpieczenie roszczeń, przedsiębiorca musiał:

-> uprawdopodobnić roszczenie, czyli przedstawić sądowi, iż faktycznie posiada jakieś niezaspokojone roszczenie.

Tutaj zwykle nie występowały trudności, bo wystarczyło przedstawić umowę z kontrahentem, fakturę VAT lub inny dokument świadczący o relacjach gospodarczych.

-> wykazać interes prawny, czyli udowodnić sądowi, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi odzyskanie środków

Wnioski o udzielenie zabezpieczenia były oddalane w większości z powołaniem na brak wykazania interesu prawnego. Przedsiębiorca bowiem oprócz tego, że kontrahent mu nie zapłacił, nie miał przekonywujących dowodów na to, że kontrahent znajduje się w tak trudnej sytuacji majątkowej, że toczenie z nim procesu o zapłatę przez pewien czas może spowodować, że ostatecznie stanie się niewypłacalny.

Jak jest?

1 stycznia 2020 roku, wierzyciel dostał prezent od ustawodawcy, bowiem ten, wprowadził zmiany treści art. 7301 kpc, w którym, po § 2 dodał § 21 w brzmieniu:

,, § 21. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uważa się za uprawdopodobniony, gdy żądającym zabezpieczenia jest powód dochodzący należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w przypadku gdy wartość tej transakcji nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, a dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące.”

Co to oznacza dla wierzyciela?

Przedsiębiorca dochodzący roszczeń w postępowaniu w sprawach gospodarczych, jeżeli będzie chciał dokonać zabezpieczenia roszczenia dochodzonego w postępowaniu sądowym, nie będzie zobowiązany wykazywać wszystkich okoliczności uzasadniających wniosek o udzielenie zabezpieczenia. To znaczy, że nie będzie musiał wskazać konkretnych, okoliczności uzasadniających, że dłużnik „zwinie interes” i ucieknie z majątkiem. Tym samym, przedsiębiorca dochodzący zapłaty od kontrahenta, o którym wie, że jego sytuacja majątkowa nie jest najlepsza, może poprzestać na wykazaniu, że posiada roszczenie pieniężne z transakcji handlowej poniżej 75.000 zł i kontrahent zalega z płatnością co najmniej 3 miesiące.

Dlaczego zabezpieczenie wierzytelności jest tak ważne?

Przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi, można wytoczyć proces. W toku postępowania sadowego, pozwany może wnieść sprzeciw, co przedłuża otrzymanie prawomocnego orzeczenia o kolejne miesiące. Po otrzymaniu wyroku, należy uzbroić się w cierpliwość, bowiem sąd, na wniosek, nadaje klauzulę wykonalności i tak mijają kolejne miesiące. Następnie, sprawa jest kierowana do komornika sądowego, który egzekwuje roszczenie w drodze przymusu państwowego. W tym czasie dłużnik może „uciekać” z majątkiem lub z uwagi na podejmowane czynności – faktycznie stać się martwym gospodarczo podmiotem, czyli po 1-2 latach procesu z teoretycznie wygraną sprawą przedsiębiorca nie będzie mógł otrzymać zapłaty. Postępowanie zabezpieczające ma służyć temu, aby na czas procesu przedsiębiorca mógł w sprawny sposób zabezpieczyć się na majątku dłużnika, zanim ten go wyprowadzi lub ukryje w nieuczciwy sposób, a w ten sposób realnie zwiększyć szanse na skuteczną egzekucję należności.

Autor:  Angelika Gnyś – Dyrektor Windykacji w Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.


W celu sprawnego korzystania z nowych regulacji, zapraszamy do kontaktu. Nasi windykatorzy i prawnicy, znajdą dla Państwa indywidualne i właściwe zabezpieczenie roszczenia, a tym samym zwiększą skuteczność windykacji Państwa wierzytelności.

Ponownie z tytułem Diamentu Forbesa!

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, że Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A., trzeci rok z rzędu znalazła się w prestiżowym rankingu Diamentów Forbesa! W zestawieniu miesięcznika „Forbes”,  znalazły się najdynamiczniej rozwijające się firmy podzielone na 3 kategorie według przychodów ze sprzedaży.

Przyznano pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy  tym przedsiębiorstwom, które mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Firmy te musiały wykazać się również dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Na liście Diamentów Forbesa znalazły się zatem przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny (minimum 15 procent) roczny wzrost wartości.

Tytuł Diamentu Forbesa otrzymany po raz trzeci z rzędu, potwierdza słuszność obranej przez spółkę strategii rozwoju oraz motywuje nas do dalszej ciężkiej pracy. To prestiżowe wyróżnienie jest potwierdzeniem obecności Kancelarii wśród najlepszych firm w Polsce. Dziękujemy naszemu zespołowi za zaangażowanie bez którego sukces nie byłby możliwy!


Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. jest spółką wiodącą w Grupie Kapitałowej WEC, którą tworzą również: Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k., Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k., WEC Finanse Sp. z o.o., oraz E-wierzyciel.pl Sp. z o.o..

Biała lista podatników – Informacja dla Przedsiębiorcy

Biała lista podatników, zwana także wykazem podatników VAT, to ogólnodostępna i darmowa baza danych podmiotów prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Biała lista podatników została wprowadzona od 1 września 2019 r. Wykaz ten ma na celu pomóc przedsiębiorcom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Biała lista zastąpiła dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Biała lista podatników zawiera w szczególności nazwę podmiotu, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz numery bankowych rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK. Wykaz ten określa nie tylko status podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony (w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona), ale też podmiotów których nie zarejestrowano lub które zostały wykreślone z rejestru.
W wykazie znajdziemy również dokładne daty zarejestrowania, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia rejestracji.

Biała lista została udostępniona na stronie:
– BIP MF – https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
– Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Sankcje za dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w Białej liście podatników obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Nabywcy powinni natomiast zachować szczególną ostrożność i sprawdzać dane podatników na białej liście. Numer rachunku bankowego weryfikujemy tego samego dnia, w którym realizujemy płatność, gdyż dane podatników w wykazie są aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Decydujący jest zatem dzień zlecenia przelewu.

Jeśli numer rachunku bankowego nie został wskazany na Białej liście, wówczas najlepiej skontaktować się ze sprzedawcą z prośbą o podanie rachunku bankowego, który został zgłoszony do urzędu skarbowego oraz widnieje na Białej liście.

Wykonanie przelewu na kwotę powyżej 15 000 złotych na rachunek bankowy, który nie widnieje na Białej liście, powoduje, iż podatnik nie będzie miał możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w tej części (która zapłacona została na rachunek spoza wykazu). W związku z tym, jeśli podatnik ujmie wydatek w kosztach, a ten zostanie opłacony na rachunek spoza białej listy, będzie on zobowiązany dokonać odpowiednio zmniejszenia kosztów bądź w przypadku braku wystarczającej ich wartości, do zwiększenia przychodów.

Ponadto, podmiot, który dokona zapłaty za transakcję przekraczającą 15 000 zł na rachunek spoza białej listy podatników VAT, ponosi ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeżeli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji (chyba, że w ciągu 3 dni zgłosi fakt dokonania przelewu do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury).

Autor: Monika Macudzińska – Aplikant Radcowski w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Mikołaj z WEC w domach fundacji Happy Kids

Święta to czas wyjątkowy. W tej szczególnej chwili chcemy, aby Ci którym w życiu jest pod górkę, poczuli się lepiej. W ramach współpracy z Fundacją Happy Kids, podopieczni rodzinnych domów dziecka napisali listy do Świętego Mikołaja, a Mikołaj z WEC zamienił je w prezenty.

W dniu 20.12.2019 z przyjemnością zawieźliśmy paczki do dwóch rodzinnych domów i wręczyliśmy dzieciakom. Było wiele radości z otrzymanych upominków. Ale przecież pomagać należy nie tylko w Święta zatem już myślimy o kolejnej wspólnej akcji 🙂

Doręczenia przez komornika

Od dnia 7 listopada 2019 roku weszły w życie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące m.in. doręczeń. Nowelą dodany został art. 139¹ k.p.c. przewidujący możliwość doręczenia pierwszego pisma procesowego przez komornika.

Przepis ten wskazuje, że jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania musi złożyć do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwrócić pismo i wskazać aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu powyższego terminu sąd może zawiesić postępowanie.

Jedną z czynności dokonywanych przez komornika może być na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 k.p.c. osobiste doręczenie bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowego, pisma procesowego oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdzenie, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje, a także podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. Komornik dokonuje doręczenia w terminie 14 dni od otrzymania zlecenia.

Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia. Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, wynosi 40 złotych. Komornikowi przysługuje zwrot zryczałtowanych kosztów dojazdu w granicach miejscowości będącej siedzibą kancelarii komornika w wysokości 20 złotych, jeżeli odległość między siedzibą kancelarii a miejscem czynności przekracza 10 km. Suma opłat za doręczenie pisma przez komornika na podstawie art. 139¹ k.p.c. może więc wynieść 120 złotych.

Należy zwrócić uwagę, że odmienne reguły obowiązują  przedsiębiorców. W tym przypadku, jeśli pisma nie można doręczyć ze względu na nieujawnienie w rejestrze zmiany adresu, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.

Autor: Marek Sukiennik – Radca prawny w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.