Zmiany w prawie upadłościowym z korzyścią dla dłużnika

W dniu 6 września 2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację prawa upadłościowego tj. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1802). Przyjęta nowelizacja wprowadziła szereg zmian w ustawie z uwagi na dużą liczbę spraw upadłościowych złożonych przez byłych przedsiębiorców, korzystających z postępowania przewidzianego dla konsumentów. Obecnie osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązana jest ogłosić upadłość jako przedsiębiorca, a następnie jako osoba fizyczna tzw. upadłość konsumencka. Był to tryb sformalizowany i kosztowny.

Nowelizacja wprowadza szereg udogodnień, jednakże tylko dla dłużników. Przede wszystkim, uchylono w art. 2 prawa upadłościowego ust. 1 a („Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych, o których mowa w art. 5 [o przedsiębiorcach], należy prowadzić również tak, aby rzetelny dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia.”). Ponad to, nowe brzmienie otrzymał art. 2 ust. 2 ustawy: „Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych należy prowadzić również tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym”. Do tej pory, przepis ten odnosił się do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowelizacja spowodowała niemalże ujednolicenie sytuacji prawnej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z osobą nieprowadzącą takiej działalności na gruncie prawa upadłościowego (str. 4 z uzasadnienia do ustawy). Po wejściu w życie zmian, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do rejestru przedsiębiorców nie będą musieli stosować się do sformalizowanych procedur, a z pewnością będą korzystać z odformalizowanej ścieżki, ze szkoda dla wierzycieli.

Przepisy odnoszące się do upadłości konsumenckiej będzie można stosować również do osób, które zakończyły działalność gospodarczą bez oczekiwania upływu jednego roku od zakończenia działalności, niezależnie od tego, czy sąd prowadzi postępowanie wobec przedsiębiorcy, byłego przedsiębiorcy czy też osoby fizycznej, która nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej.

Ustawodawca zakłada, że wprowadzane zmiany urzeczywistniają zasadę optymalizacji postępowania polegającą na tym, iż postępowanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, zaś – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Po wejściu w życie zmian odpadnie wiele ograniczeń, jakie w chwili obecnej występują, a dotyczą upadłego przedsiębiorcy. Ograniczenia wpłyną przede wszystkim na możliwość zaspokojenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym przez wierzycieli. Ustawodawca rozszerzając zakres uprawnionych do złożenia wniosku o upadłość konsumencką uderza w wierzycieli, którzy zostają pozbawieni możliwości uzyskania zaspokojenia swoich roszczeń, czego nie wyklucza postępowanie upadłościowe. Wprowadzane zmiany będą skutkowały szkodą po stronie wierzycieli, tak więc w ich interesie jest jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do odzyskania przysługujących im wierzytelności, zanim nowelizacja ustawy wejdzie w życie. Biorąc pod uwagę fakt, iż zmiany wejdą w życie w dniu 24 marca 2020 r. jest jeszcze czas, by podjąć skuteczne próby odzyskania wierzytelności. Po wejściu w życie zmian, dłużnicy będący przedsiębiorcami będą korzystać z odformalizowanej formy prowadzenia upadłości, ze szkodą dla wierzycieli.

Autor: Jacek Sroczyński – Radca Prawny, Komplementariusz w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Ponowna kwalifikacja do NC Focus potwierdzeniem stabilnego rozwoju

Z przyjemnością informujemy, że na podstawie weryfikacji spółek rynku NewConnect dokonanego dnia 26.09.2019 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. ponownie znalazła się w prestiżowym segmencie NC Focus. Do segmentu NewConnect Focus zakwalifikowano akcje 76 emitentów, NC Base – 206 emitentów, natomiast  NC Alert – 99 emitentów.

Weryfikacja i kwalifikacja do poszczególnych segmentów spółek notowanych na NewConnect, odbywa się okresowo i ma na celu  zapewnienie większej transparentności rynku oraz ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek pod kątem ryzyka finansowego. Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. pozostaje tym samym w gronie 76 największych i najpłynniejszych Emitentów, spełniając wszystkie kryteria kwalifikacji do NC Focus. To dla nas wyróżnienie i potwierdzenie stabilnego rozwoju spółki.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. utrzymuje wzrost przychodów i zysku

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., w dalszym ciągu odnotowuje wyraźną poprawę wyników finansowych. Grupa WEC zakończyła 2 kw. 2019 r. zyskiem netto w wysokości 314 tys. zł, czyli wyższym o 40% w ujęciu rdr.

Skonsolidowany zysk netto Spółki wyniósł w drugim kwartale br. ponad 314 tys. zł wobec 224 tys. zł w analogicznym okresie 2018 r. Narastająco, po dwóch kwartałach 2019 r. zysk netto Grupy WEC przekroczył 525 tys. zł w porównaniu z 411 tys. rok wcześniej. Spółka zwiększa swoje całkowite przychody dzięki rozwojowi poszczególnych segmentów biznesowych i wzrostowi przychodów z tytułu windykacji pakietów B2C oraz sprzedaży usług faktoringu i pożyczek B2B. Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta ma także utrzymywanie wysokiej dyscypliny kosztowej. Zarząd Spółki bardzo dobrze ocenia wyniki Grupy i z dużym optymizmem spogląda na perspektywy jej rozwoju.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju Grupy, który ma charakter stabilny, a nie skokowy. Aktualnie zaczynamy dyskontować zakupione wcześniej portfele wierzytelności masowych i odzyski na tych portfelach przekładają się coraz bardziej na wzrost przychodów.” – ocenia Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Głównymi czynnikami dalszego wzrostu Grupy WEC i jej skali działalności finansowej mają być m.in. rozwój usługi faktoringu oraz intensywna praca nad obsługą zakupionych portfeli wierzytelności. Polityka dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy Kapitałowej przewiduje zwiększenie udziału przychodów z tytułu świadczenia usług podmiotom spoza Grupy WEC w całkowitych przychodach i równomierne rozwijanie działalności wszystkich podmiotów zależnych. W ten sposób Zarząd Spółki będzie dążył do podtrzymania obecnej dynamiki wzrostu.

„Staramy się rozwijać wszystkie gałęzie działalności i przykładamy bardzo dużą wagę do rozwiązań technologicznych w celu automatyzacji procesów. Jesteśmy w trakcie prac nad stworzeniem dedykowanego nam oprogramowania integrującego nasze procedury zarówno windykacyjne, jak i sprzedażowe czy księgowe, co w pozwoli nam jeszcze bardziej przyśpieszyć pewne wewnętrzne procesy, a jednocześnie jeszcze lepiej wykorzystywać efekt cross-sellingu. Jako Grupa jesteśmy w stanie zapewnić klientom biznesowym wszystkie niezbędne im usługi m.in. prawne, księgowe, windykacyjne audytorskie, doradztwa podatkowego, jak również finansowe i będziemy dalej zmierzali w kierunku komplementarności tych usług. Jednocześnie dla zachowania dywersyfikacji źródeł przychodów rozwijamy segment windykacji masowej na swój rachunek poprzez zakup pakietów wierzytelności oraz outsourcing masowych usług windykacyjnych.” – zakończył Prezes Brzeziński.

Emitent na poziomie jednostkowym zwiększył w 2 kw. 2019 r. zysk netto o blisko 43% do 297 tys. zł z 208 tys. zł w analogicznym okresie ub. roku. Z kolei w całym pierwszym półroczu 2019 r. jednostkowy zysk netto Spółki sięgnął 507 tys. zł wobec 399 tys. zł rok wcześniej.

Trzeci kwartał tego roku rozpoczął się dla Emitenta bardzo dobrze. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. podpisała umowę zakupu pakietu wierzytelności z tytułu niewypowiedzianych pożyczek z podmiotem z branży usług pożyczkowych. Jego wartość nominalna wynosi 5.148 tys. zł. Spółka wygrała także postępowanie konkursowe przeprowadzane przez wiodący polski podmiot z branży paliwowo-energetycznej na prowadzenie na rzecz tego podmiotu działań windykacyjnych mających na celu odzyskiwanie należności od kontrahentów na obszarze Polski. Obejmują one wszystkie etapy postępowania, a więc etap przedsądowy, sądowy, egzekucyjny, jak również po zakończonych bezskutecznie postępowaniach egzekucyjnych. Przeprowadzony konkurs obejmował swoim zakresem także wykonywanie usług wyceny portfeli wierzytelności albo pojedynczych wierzytelności.

Emitent pod koniec lipca br. poinformował również podpisaniu umowy zakupu pakietu wierzytelności w liczbie blisko 1.000 szt. z tytułu umów sprzedaży oprogramowania dla firm. Wierzytelności zostały zakupione od polskiej spółki będącej częścią firmy międzynarodowej, producenta specjalistycznego oprogramowania. Łączna wartość nominalna wierzytelności wynosi ponad 1.085 tys. zł plus należne odsetki.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wypłaci dywidendę z zysku za 2018 r. w kwocie 0,09 zł na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 16 sierpnia 2019 r., a dzień jej wypłaty na 30 sierpnia 2019 r. Emitent w ostatnich latach dzieli się wypracowywanym zyskiem z inwestorami, a tegoroczna dywidenda jest najwyższa w całej jego historii. Grupa Kapitałowa WEC zakończyła 2018 r. skonsolidowanym zyskiem w wysokości ponad 1,06 mln zł wobec 0,87 mln zł rok wcześniej. Z kolei jednostkowy zysk netto Spółki za 2018 r. wyniósł 1.068.670,51 zł.

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20190814/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-utrzymuje-wzrost-przychodow-i-zysku

http://inwestycje.pl/wyniki_spolek/Kancelaria-Prawna-Inkaso-WEC-S.A.-utrzymuje-wzrost-przychodow-i-zysku;347831;0.html

https://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-utrzymuje-wzrost,2626298,1844

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-utrzymuje-wzrost-przychodow-i-zysku

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2626298/p/1


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

WEC Finanse Sp. z o.o. – www.wecfinanse.pl

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

W najbliższym sezonie nadal będziemy z Widzewem

Pomimo niepowodzenia, bo takim z pewnością był brak awansu do I ligi sponsorowanego przez Kancelarię Prawną Inkaso WEC S.A. zespołu Widzewa, podpisaliśmy nową umowę sponsorską z łódzkim klubem wychodząc po raz kolejny naprzeciw oczekiwaniom klubu. Będąc jednym z kluczowych sponsorów „Czerwono Biało Czerwonych” jako pierwsi zdecydowaliśmy się przedłużyć współpracę, zwiększając jak co roku skalę zaangażowania finansowego.

Grupa WEC współpracuje z Widzewem od dawna. Wspieramy łódzki klub systematycznie od czasów jego gry w ekstraklasie. Nie zapomnieliśmy o Widzewie w trudnych czasach reaktywacji – jako jedni z pierwszych zaoferowaliśmy bezcenną pomoc. Co roku systematycznie zwiększmy swoje zaangażowanie w proces odbudowy klubu.

Grupa WEC zapewnia Klientom kompleksową obsługę prawną, finansową. W skład Grupy oprócz Kancelarii Prawnej Inkaso WEC S.A., wchodzi szereg spółek świadczących usługi windykacji i wykupu wierzytelności, pożyczek dla biznesu, faktoringu oraz księgowości i audytu. Od początku reaktywacji ze wsparcia radców prawnych z Grupy WEC korzysta również w miarę potrzeb Widzew.

Nazwa Widzew przywołuje na myśl same pozytywne skojarzenia. Cieszę się, że zarówno klub, jak i Grupa WEC, wspólnie się rozwijają i mogą czerpać korzyści z wzajemnych relacji biznesowych. Nasza firma staje się jednym z wiodących podmiotów ą w swojej branży na rynku, a Widzew jest na dobrej drodze do powrotu na należne mu miejsce, czyli do ekstraklasy. Jesteśmy jednym z większych sponsorów klubu i będziemy starali się ten poziom zaangażowania utrzymać. Wierzę, że nasze partnerstwo pomoże osiągnąć nam zamierzone cele biznesowe i wspólnie przeżywać kolejne niepowtarzalne emocje sportowe – przyznaje Remigiusz Brzeziński prezes zarządu Kancelarii Prawnej Inkaso WEC, będący jednocześnie członkiem Stowarzyszenia Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź, właściciela stu procent akcji spółki Widzew Łódź SA.

W ramach nowej umowy adres internetowy grupawec.pl nadal będzie obecny na oficjalnych koszulkach meczowych Widzewa pod numerem piłkarzy, w przestrzeni stadionu, a także na materiałach promocyjnych klubu. Wyrażamy głęboką nadzieję, że dzięki naszej współpracy, za rok będziemy mogli wspólnie świętować awans zespołu RTS do I ligi.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. nabyła pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 5,14 mln zł

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., podpisała umowę zakupu pakietu wierzytelności z tytułu niewypowiedzianych pożyczek z podmiotem z branży usług pożyczkowych. Jego wartość nominalna wynosi 5.148 tys. zł.

Spółka zawarła z podmiotem z branży usług pożyczkowych umowę nabycia pakietu wierzytelności z tytułu niewypowiedzianych pożyczek. Całkowita wartość nominalna tych pożyczek wynosi ponad 5.148 tys. zł. W marcu br. Emitent zakupił od tego podmiotu pakiet wierzytelności o wartości sięgającej 8.690 tys. zł. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. dobrze ocenia dotychczasową współpracę i liczy na jej dalszą kontynuację. Zarząd Spółki uważa, że wpłynie ona pozytywnie na poziom wypracowywanych przychodów i umacnianie pozycji rynkowej Grupy WEC.

„Jesteśmy zadowoleni z naszej dotychczasowej współpracy i działamy na zakupionym wcześniej pakiecie zgodnie z przyjętymi założeniami oraz kalkulacjami. Jednocześnie jest dla nas pozytywem aktywna współpraca z nami sprzedającego. Chcielibyśmy, aby tak zawsze wyglądał ten proces. Mamy zamiar kontynuować współpracę z naszym kontrahentem zarówno przy zakupach kolejnych pakietów, jak i przy serwisowaniu wierzytelności, na co bardzo liczymy.” – podkreśla Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

W lipcu 2019 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wygrała postępowanie konkursowe przeprowadzane przez wiodący polski podmiot z branży paliwowo-energetycznej na prowadzenie na rzecz tego podmiotu działań windykacyjnych mających na celu odzyskiwanie należności od kontrahentów na obszarze Polski. Obejmują one wszystkie etapy postępowania, a więc etap przedsądowy, sądowy, egzekucyjny, jak również po zakończonych bezskutecznie postępowaniach egzekucyjnych. Przeprowadzony konkurs obejmował swoim zakresem także wykonywanie usług wyceny portfeli wierzytelności albo pojedynczych wierzytelności.

Spółka notuje wysoką dynamikę rozwoju wszystkich segmentów biznesowych. Spółka podpisała w ostatnim czasie umowę ramową z podmiotem z branży usług pożyczkowych, na mocy której będzie otrzymywała cyklicznie – co tydzień – do obsługi 150-300 szt. wierzytelności o wartości nie niższej niż 250 tys. zł na okres 30-60 dni, w zależności od kampanii. Emitent otrzymał już pierwszy pakiet do obsługi o wartości 390 tys. zł. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. dokonała również nabycia nieprzedawnionych wierzytelności od kontrahenta będącego grupą kapitałową dostawcy energii. Całkowita wartość nominalna zakupionych pakietów przekracza 2,2 mln zł. Oba podmioty współpracują już i przeprowadziły wspólnie kilka transakcji.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 28.06.2019 r., podjęta została Uchwała o wypłacie dywidendy w kwocie 0,09 zł. Łącznie na ten cel Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. przeznaczy środki w wysokości 889.380,00 zł. Z kolei kwota 179.290,51 zł trafi na kapitał zapasowy Spółki. Dzień dywidendy został ustalony na 16 sierpnia 2019 r., a dzień jej wypłaty na 30 sierpnia 2019 r. Emitent w ostatnich latach dzieli się wypracowywanym zyskiem z inwestorami, a tegoroczna dywidenda jest najwyższa w całej jego historii.

Grupa Kapitałowa WEC zakończyła 2018 r. skonsolidowanym zyskiem w wysokości ponad 1,06 mln zł wobec 0,87 mln zł rok wcześniej. Z kolei jednostkowy zysk netto Spółki za 2018 r. wyniósł 1.068.670,51 zł. W 1 kw. 2019 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. miała ponad 211 tys. zł skonsolidowanego zysku netto, podczas gdy rok wcześniej sięgnął on 187 tys. zł. Grupa Kapitałowa WEC notuje łączny wzrost przychodów poprzez stały i zrównoważony wzrost przychodów w ramach poszczególnych segmentów biznesowych, a więc windykacji pakietów B2C, świadczeniu usług faktoringowych i udzielaniu pożyczek B2B. Spółka prowadzi bardzo aktywne prace w zakresie obsługi zakupionych portfeli wierzytelności.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.

https://biznes.interia.pl/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-nabyla-pakiet-wierzytelnosci-o,2623073,4632

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20190715/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-nabyla-pakiet-wierzytelnosci-o-wartosci

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-nabyla-pakiet-wierzytelnosci-o-wartosci-nominalnej-514-mln-zl

https://ceo.com.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-s-a-nabyla-pakiet-wierzytelnosci-o-wartosci-nominalnej-514-mln-zl-57821

http://www.debiutync.pl/strefa-spolek/150-komunikaty-prasowe/22315-kancelaria-wec-nabyla-pakiet-o-nominale-5-14-mln-zl 


Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

WEC Finanse Sp. z o.o. – www.wecfinanse.pl

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243