Ponownie z tytułem Diamentu Forbesa!

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, że Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A., trzeci rok z rzędu znalazła się w prestiżowym rankingu Diamentów Forbesa! W zestawieniu miesięcznika „Forbes”,  znalazły się najdynamiczniej rozwijające się firmy podzielone na 3 kategorie według przychodów ze sprzedaży.

Przyznano pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy  tym przedsiębiorstwom, które mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Firmy te musiały wykazać się również dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Na liście Diamentów Forbesa znalazły się zatem przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny (minimum 15 procent) roczny wzrost wartości.

Tytuł Diamentu Forbesa otrzymany po raz trzeci z rzędu, potwierdza słuszność obranej przez spółkę strategii rozwoju oraz motywuje nas do dalszej ciężkiej pracy. To prestiżowe wyróżnienie jest potwierdzeniem obecności Kancelarii wśród najlepszych firm w Polsce. Dziękujemy naszemu zespołowi za zaangażowanie bez którego sukces nie byłby możliwy!


Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. jest spółką wiodącą w Grupie Kapitałowej WEC, którą tworzą również: Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k., Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k., WEC Finanse Sp. z o.o., oraz E-wierzyciel.pl Sp. z o.o..

Biała lista podatników – Informacja dla Przedsiębiorcy

Biała lista podatników, zwana także wykazem podatników VAT, to ogólnodostępna i darmowa baza danych podmiotów prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Biała lista podatników została wprowadzona od 1 września 2019 r. Wykaz ten ma na celu pomóc przedsiębiorcom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Biała lista zastąpiła dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Biała lista podatników zawiera w szczególności nazwę podmiotu, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz numery bankowych rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK. Wykaz ten określa nie tylko status podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony (w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona), ale też podmiotów których nie zarejestrowano lub które zostały wykreślone z rejestru.
W wykazie znajdziemy również dokładne daty zarejestrowania, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia rejestracji.

Biała lista została udostępniona na stronie:
– BIP MF – https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
– Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Sankcje za dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w Białej liście podatników obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Nabywcy powinni natomiast zachować szczególną ostrożność i sprawdzać dane podatników na białej liście. Numer rachunku bankowego weryfikujemy tego samego dnia, w którym realizujemy płatność, gdyż dane podatników w wykazie są aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Decydujący jest zatem dzień zlecenia przelewu.

Jeśli numer rachunku bankowego nie został wskazany na Białej liście, wówczas najlepiej skontaktować się ze sprzedawcą z prośbą o podanie rachunku bankowego, który został zgłoszony do urzędu skarbowego oraz widnieje na Białej liście.

Wykonanie przelewu na kwotę powyżej 15 000 złotych na rachunek bankowy, który nie widnieje na Białej liście, powoduje, iż podatnik nie będzie miał możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w tej części (która zapłacona została na rachunek spoza wykazu). W związku z tym, jeśli podatnik ujmie wydatek w kosztach, a ten zostanie opłacony na rachunek spoza białej listy, będzie on zobowiązany dokonać odpowiednio zmniejszenia kosztów bądź w przypadku braku wystarczającej ich wartości, do zwiększenia przychodów.

Ponadto, podmiot, który dokona zapłaty za transakcję przekraczającą 15 000 zł na rachunek spoza białej listy podatników VAT, ponosi ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeżeli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji (chyba, że w ciągu 3 dni zgłosi fakt dokonania przelewu do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury).

Autor: Monika Macudzińska – Aplikant Radcowski w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Mikołaj z WEC w domach fundacji Happy Kids

Święta to czas wyjątkowy. W tej szczególnej chwili chcemy, aby Ci którym w życiu jest pod górkę, poczuli się lepiej. W ramach współpracy z Fundacją Happy Kids, podopieczni rodzinnych domów dziecka napisali listy do Świętego Mikołaja, a Mikołaj z WEC zamienił je w prezenty.

W dniu 20.12.2019 z przyjemnością zawieźliśmy paczki do dwóch rodzinnych domów i wręczyliśmy dzieciakom. Było wiele radości z otrzymanych upominków. Ale przecież pomagać należy nie tylko w Święta zatem już myślimy o kolejnej wspólnej akcji 🙂

Doręczenia przez komornika

Od dnia 7 listopada 2019 roku weszły w życie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące m.in. doręczeń. Nowelą dodany został art. 139¹ k.p.c. przewidujący możliwość doręczenia pierwszego pisma procesowego przez komornika.

Przepis ten wskazuje, że jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania musi złożyć do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwrócić pismo i wskazać aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu powyższego terminu sąd może zawiesić postępowanie.

Jedną z czynności dokonywanych przez komornika może być na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 k.p.c. osobiste doręczenie bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowego, pisma procesowego oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdzenie, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje, a także podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. Komornik dokonuje doręczenia w terminie 14 dni od otrzymania zlecenia.

Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia. Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, wynosi 40 złotych. Komornikowi przysługuje zwrot zryczałtowanych kosztów dojazdu w granicach miejscowości będącej siedzibą kancelarii komornika w wysokości 20 złotych, jeżeli odległość między siedzibą kancelarii a miejscem czynności przekracza 10 km. Suma opłat za doręczenie pisma przez komornika na podstawie art. 139¹ k.p.c. może więc wynieść 120 złotych.

Należy zwrócić uwagę, że odmienne reguły obowiązują  przedsiębiorców. W tym przypadku, jeśli pisma nie można doręczyć ze względu na nieujawnienie w rejestrze zmiany adresu, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.

Autor: Marek Sukiennik – Radca prawny w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z coraz lepszymi wynikami finansowymi

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., w kolejnym kwartale osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe potwierdzające skuteczność realizacji strategii rozwoju. Grupa WEC nadal dywersyfikuje źródła przychodów w celu dalszego wzrostu zysku.

W 3 kw. 2019 r. Spółka zanotowała ponad 361 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym. W analogicznym okresie ub. roku zysk netto Grupy WEC sięgnął 210 tys. zł, co oznacza wyraźną poprawę w ujęciu rdr. Po trzech kwartałach 2019 r. skonsolidowany zysk netto Emitenta wyniósł 887 tys. zł wobec 621 tys. zł rok wcześniej. Grupa WEC osiąga coraz wyższe przychody we wszystkich segmentach biznesowych, czyli windykacji pakietów B2C oraz sprzedaży usług faktoringu i pożyczek B2B. Rozwój Spółki przebiega planowo, a Zarząd jest bardzo zadowolony z wyników finansowych i chce je utrzymać w kolejnych kwartałach.

„Celem naszym jest stabilny rozwój i wzrost wyników spółek z Grupy WEC. Uważamy, że rozwój wszystkich gałęzi naszego biznesu przełoży się na bezpieczeństwo biznesowe pomimo zmian otoczenia, w jakim działamy, zwłaszcza zmian prawnych. W kolejnych kwartałach chcemy dalej poprawiać nasze wyniki i wzmacniać naszą pozycję wśród firm zarządzających wierzytelnościami.” – podkreśla Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Zanotowany przez Spółkę wzrost przychodów wynika m.in. ze wzrostu przychodów z tytułu windykacji pakietów B2C. Z kolei zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych jest związane głównie z rozwiązaniem odpisów aktualizujących utworzonych na wierzytelności, w związku z odzyskaniem tych wierzytelności (m.in. na drodze sadowej i/lub komorniczej), odszkodowań oraz zwrotu kosztów sądowych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. planuje zwiększać w nadchodzących miesiącach skalę działalności finansowej dzięki rozwojowi usługi faktoringu oraz intensywnej pracy nad zakupionymi portfelami wierzytelności. Równolegle Emitent zamierza wprowadzać nowoczesne rozwiązania fintechowe, które pozwolą stabilizować lub wręcz zmniejszać koszty funkcjonowania. Zarząd Spółki podchodzi z dużym optymizmem do kolejnych kwartałów.

„Aktualnie w spółkach z grupy jesteśmy na końcowym etapie wprowadzania rozwiązań IT automatyzujących w jeszcze większym stopniu oraz integrujących nasze procesy windykacyjne, sprzedażowe, prawne i finansowe. Jesteśmy przekonani, że pozwoli nam to na dalszy rozwój bez konieczności zwiększania kosztów, a nawet ograniczymy te koszty. W pierwszym kwartale przyszłego roku zamierzamy testowo zweryfikować przydatność rozwiązań sztucznej inteligencji w rozmowach z dłużnikami w celu optymalizacji tego obszaru.” – dodaje Prezes Brzeziński.

 Spółka zakończyła 3 kw. 2019 r. jednostkowym zyskiem netto w wysokości blisko 320 tys. zł wobec 206 tys. zł rok wcześniej. Natomiast jednostkowy zysk netto Emitenta po trzech kwartałach tego roku sięgnął 827 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku było to 605 tys. zł.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wypłaciła w tym roku dywidendę z zysku za 2018 r. w kwocie 0,09 zł na akcję. Spółka w ostatnich latach dzieli się wypracowywanym zyskiem z inwestorami, a tegoroczna dywidenda jest najwyższa w całej historii. Grupa Kapitałowa WEC zakończyła 2018 r. skonsolidowanym zyskiem w wysokości ponad 1,06 mln zł wobec 0,87 mln zł rok wcześniej.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.


https://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-z-coraz-lepszymi-wynikami,2636600,1844

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20191125/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-z-coraz-lepszymi-wynikami-finansowymi

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-z-coraz-lepszymi-wynikami-finansowymi

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2636600/p/1

http://www.debiutync.pl/strefa-spolek/150-komunikaty-prasowe/22407-kancelaria-wec-z-coraz-lepszymi-wynikami 


Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

WEC Finanse Sp. z o.o. – www.wecfinanse.pl

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243