fbpx Pomoc dla kredytobiorców, zadłużonym firmom w spłacie pożyczki - Inkaso WEC

Dla spłacających

Podaj numer telefonu – oddzwonimy!  FAQ – często zadawane pytania

  POŻYCZKOBIORCY

  Dlaczego obsługujecie pożyczkę, którą wziąłem(łam) w Monedo?

  Kancelaria Prawna Inkaso WEC przejęła serwisowanie pożyczek od firmy Monedo. Jest to decyzja wierzyciela głównego, tj. firmy Kreditech SPV I ( Luxembourg) S.A. z siedzibą przy 2, route d’Arlon, L-8008 Strassen, Wielkie Księstwo Luksemburga. Zmiana ta nie jest związana z jakimikolwiek zaległościami. Firma Monedo ogłosiła upadłość.

  Jak mogę wcześniej spłacić całą pożyczkę – wymaganym przed terminem?

  Aby przedterminowo spłacić całą pożyczkę kwota jaką należy uregulować jest to suma widniejąca jako aktualne saldo całkowite pożyczki. W przypadku pożyczek oprocentowanych istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów z tytułu przedterminowej spłaty pożyczki. (Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. Dz. U z 2009 r., poz. 1083). W tym celu należy wypełnić stosowny wniosek i przesłać do Kancelarii drogą mailową. Kancelaria ma 14 dni od daty otrzymania wniosku po całkowitej spłacie na przeliczenie oraz zwrot kosztów na rachunek wskazany we wniosku. Kwota zwrotu jest zależna indywidualnie od warunków umowy i przeliczana jest metodą linową zgodnie z zaleceniem Prezesa UOKiK.

  Drugą możliwością jaką dla Państwa przygotowaliśmy jest skorzystanie ze strony www.e-wec.pl Znajduje się na niej odnośnik do spłaty całościowej, która odlicza prowizje oraz odsetki. Tego typu spłata jest możliwa TYLKO i WYŁĄCZNIE za pomocą kliknięcia spłaty na portalu e-wec. Nie ma możliwości kopiowania kwoty do spłaty i dokonywania przelewu. W takiej sytuacji sprawa się nie zamknie a pozostałą kwotę będzie trzeba uregulować.

  Nie życzę sobie sms-ów oraz e-maili windykacyjnych – obowiązuje RODO.

  Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.f ROD, która mówi o tym, że jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, jak również udostępniania ich jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią. Dochodzenie wierzytelności zaliczamy do realizacji prawnie uzasadnionych celów. Zgodę na kontakt telefoniczny, sms-owy oraz mailowy wyrazili państwo zawierając umowę z firmą Monedo. Chcielibyśmy pozostawać z Państwem w stałym kontakcie oraz wysyłać Państwu aktualizacje telefonicznie, sms-em i mailem tak, aby żadne informacje odnoszące się do pożyczki nie zostały przeoczone.

  Jakie odsetki są doliczane za nieterminową spłatę?

  Za nieterminową spłatę naliczane są odsetki maksymalne za opóźnienie – zgodnie z zawartą umową.

  Czy mogę odłożyć w czasie płatność? Mam trudną sytuacje ekonomiczną.

  W związku z przejęciem serwisowania Państwa pożyczek nie zmieniają się warunki umowy. Zatem nie ma możliwości zmiany terminu płatności oraz wysokości rat.

  SPŁACAJĄCY PRZEDSIĘBIORCA

  Jak mogę spłacić zobowiązanie?

  Spłata zobowiązania może nastąpić po uprzednim skontaktowaniu się z Kancelarią pod numerem telefonu 42 300 15 12 lub adresem mailowym windykacjab2b@kancelariawec.eu

  Nie zgadzam się z zasadnością zadłużenia, które windykujecie wobec mojej firmy.

  W takiej sytuacji zalecamy kontakt z Kancelarią. Zawsze staramy się dążyć do polubownego i najbardziej odpowiedniego rozwiązania sprawy.

  Nie mam wobec nikogo wierzytelności, a otrzymuję od sms-y / e-maile windykacyjne.

  Wówczas prosimy o kontakt z Kancelarią powołując się na numer sprawy, który został podany w smsach bądź korespondencji mailowej, pozwoli to na wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

  Zamknąłem(łam) działalność gospodarczą, windykacja jest bezpodstawna.

  W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zobowiązanie mimo zamknięcia należy uregulować. Odpowiedzialność za nie spoczywa na osobie, która te działalność prowadziła.

  W przypadku spółek stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

  Mam pełnomocnika. Dlaczego nadal kontaktujecie się ze mną?

  Ustanowienie pełnomocnika na etapie polubownym prowadzenia sprawy nie wyklucza możliwości kontaktowania się bezpośrednio z mocodawcą.

  Dokonałem (łam) wpłaty. Chcę otrzymać potwierdzenie zaprzestania windykacji.

  Potwierdzenie o zamknięciu sprawy i zakończeniu czynności windykacyjnych możecie Państwo otrzymać bezpośrednio u wierzyciela.

  Moja firma znajduje się w upadłości.

  W takiej sytuacji prosimy o przesłanie dokumentu poświadczającego ogłoszenie upadłości na adres windykacjab2b@kancelariawec.eu lub pocztą tradycyjną na adres ul. Piotrkowska 270 , 90-361 Łódź.

  Adres korespondencyjny do windykacji jest niepoprawny.

  Jeśli podany adres w sprawie jest nieprawidłowy to prosimy o zgłoszenie tego faktu Doradcy.

  Wówczas prawidłowy adres zostanie wprowadzony do sprawy.

  Chcę porozmawiać o rozłożeniu płatności na raty.

  W przypadku chęci rozłożenia płatności na raty należy skontaktować się z naszymi Doradcami do spraw wierzytelności pod nr telefonu 42 300 15 12 lub pod adresem mailowym windykacjab2b@kancelariawec.eu

  Nie życzę sobie sms-ów oraz e-maili windykacyjnych – obowiązuje RODO.

  Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.f ROD, która mówi o tym, że jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, jak również udostępniania ich jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią. Dochodzenie wierzytelności zaliczamy do realizacji prawnie uzasadnionych celów, Chcielibyśmy pozostawać z Państwem w stałym kontakcie oraz wysyłać Państwu aktualizacje telefonicznie, sms-em i mailem tak, aby żadne informacje odnoszące się do prowadzonej sprawy były dostarczane na bieżąco.

  Jakim prawem opublikowaliście wierzytelność na internetowej giełdzie długów?

  W momencie przyjęcia sprawy do obsługi staramy się na bieżąco Państwa informować o jej przebiegu. Kontaktujemy się z Państwem w celu znalezienia porozumienia oraz informujemy po jakim czasie dane o zadłużeniu zostaną upublicznione w rejestrach dając tym samym odpowiedni czas na wyjaśnienie i spłatę zobowiązania.

  Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, przetwarzanie danych osobowych w takim przypadku jest prawnie dopuszczalne i nie jest do tego potrzebna zgoda osoby, które dane dotyczą. Dlatego nieskuteczne będą też próby wycofania zgody przez dłużnika, gdyż to nie ona jest podstawą uprawniającą administratora do przetwarzania jego danych.

  W ofercie sprzedaży wierzytelności można ujawnić dane osobowe dłużnika w zakresie jego imienia, nazwiska i adresu ze wskazaniem miasta, nazwy ulicy i kodu pocztowego, lecz bez numeru nieruchomości i numeru lokalu mieszkalnego. Zgodnie z zasadą „minimalizacji danych” z RODO, udostępniane powinny być tylko te dane, które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

  Przepisy, określające m.in. zasady przetwarzania danych osobowych dłużników przez biura informacji gospodarczej (tzw. rejestry dłużników) zostały uregulowane są w art. 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych. Dłużnik może wnieść do biura sprzeciw dotyczący nieaktualności, nieprawdziwości, niekompletności lub przekazania lub przechowywania niezgodnie z ustawą informacji gospodarczych mających status informacji aktualnych. Dłużnik powinien udokumentować okoliczności uzasadniające sprzeciw (np. dokument potwierdzający spłatę wszystkich zobowiązań). Jednocześnie w razie wniesienia przez dłużnika sprzeciwu biuro może zwrócić się do wierzyciela lub dłużnika o dodatkowe wyjaśnienia. Zgodnie natomiast z art. 21 a ust. 3 biuro wstrzymuje ujawnianie informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres do 30 dni, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dotyczą one zobowiązania, które nie istnieje lub wygasło. W pozostałych przypadkach biuro może wstrzymać ujawnianie informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres konieczny do rozpatrzenia sprzeciwu nie dłuższy niż 30 dni.

  Czy jest szansa na umorzenie części wierzytelności?

  Kancelaria zawsze stara się dążyć do najbardziej optymalnego dla obu stron rozwiązania. W przypadku spraw prowadzonych na zlecenie kwestia częściowego umorzenia zobowiązania zależy od decyzji wierzyciela.

  Wierzytelność przedawniła się.

  Przedawnienie wierzytelności powoduje, że zobowiązanie przekształca się w zobowiązanie naturalne. Oznacza to jedynie, że sprawy nie można dochodzić już drogą sądową. Przedawnienie nie powoduje, że zadłużenie znika. Dług nadal istnieje i wierzyciel ma prawo go dochodzić.

  Zapłaciłem dług na konto bezpośrednio do wierzyciela.

  W przypadku wpłaty bezpośrednio na konto wierzyciela prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności drogą mailową na adres windykacjab2b@kancelariawec.eu pozwoli Nam to na szybką aktualizacje informacji w prowadzonej sprawie.

  Próbowałem dogadać się z wierzycielem ale nie ma z nim kontaktu

  Pełnomocnikiem Państwa wierzyciela jest teraz Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A., w takiej sytuacji prosimy o kontakt z Nami, postaramy się znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.

  SPŁACAJĄCY KONSUMENT

  Nie mam żadnych długów, dlatego nie wiem jaka jest przyczyna windykacji.

  Aby uzyskać dokładne informacje na temat przyczyny windykacji prosimy o kontakt z naszymi Doradcami pod nr telefonu 423001099 lub pod adresem windykacja@kancelariawec.eu

  Jak mogę spłacić zobowiązanie?

  Zobowiązanie znajdujące się w obsłudze kancelarii należy uregulować na numer rachunku bankowego podawany w korespondencji listownej, mailowej lub sms-owej podając w tytule przelewu nr sprawy. Dodatkowo płatności można dokonać przez naszą stronę www.kancelariawec.eu/wplac-online/ korzystając z płatności Przelewy24 (do przelewu zostanie doliczona opłata manipulacyjna w wysokości 1%). Istnieje także możliwość płatności za pomocą BLIK poprzez zarejestrowanie się w serwisie www.e-wec.pl gdzie na bieżąco można śledzić swoje zobowiązanie.

  Ogłosiłem upadłość, dlaczego nadal otrzymuję wezwania?

  Aby uzyskać dokładne informacje na temat przyczyny windykacji prosimy o kontakt z naszymi Doradcami pod nr telefonu 423001099 lub pod adresem windykacja@kancelariawec.eu

  Nie mam żadnych długów, dlatego nie wiem jaka jest przyczyna windykacji.

  Sytuacja taka może być spowodowana opóźnieniem w aktualizacji danych w MSiG.

  W takim przypadku prosimy o przesłanie dokumentu poświadczającego ogłoszenie upadłości.

  Nie życzę sobie sms-ów oraz e-maili windykacyjnych – obowiązuje RODO.

  Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.f ROD, która mówi o tym, że jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, jak również udostępniania ich jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią. Dochodzenie wierzytelności zaliczamy do realizacji prawnie uzasadnionych celów, Chcielibyśmy pozostawać z Państwem w stałym kontakcie oraz wysyłać Państwu aktualizacje telefonicznie, sms-em i mailem tak, aby żadne informacje odnoszące się do prowadzonej sprawy były dostarczane na bieżąco.

  Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, przetwarzanie danych osobowych w takim przypadku jest prawnie dopuszczalne i nie jest do tego potrzebna zgoda osoby, które dane dotyczą. Dlatego nieskuteczne będą też próby wycofania zgody przez dłużnika, gdyż to nie ona jest podstawą uprawniającą administratora do przetwarzania jego danych.

  W ofercie sprzedaży wierzytelności można ujawnić dane osobowe dłużnika w zakresie jego imienia, nazwiska i adresu ze wskazaniem miasta, nazwy ulicy i kodu pocztowego, lecz bez numeru nieruchomości i numeru lokalu mieszkalnego. Zgodnie z zasadą „minimalizacji danych” z RODO, udostępniane powinny być tylko te dane, które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Podanie takich informacji o dłużniku jest uzasadnione, gdyż określa przeciwko komu wierzytelność przysługuje, ale jednocześnie nie stanowi zbytniej ingerencji w prywatność dłużnika. Wiedza o tym jest niezbędna dla racjonalnego podjęcia decyzji o nabyciu wierzytelności.

  Czy jest szansa na umorzenie części wierzytelności?

  Istnieje taka możliwość tylko i wyłącznie po uprzedniej wiadomości otrzymanej od Kancelarii. Wówczas po kontakcie z Doradcą ds. Wierzytelności wpłaty należy dokonać w terminie oznaczonym w korespondencji.

  Jeśli taka wiadomość do Państwa nie dotarła, oznacza to, że obecnie nie ma takiej możliwości.

  Chcę porozmawiać o rozłożeniu płatności na raty.

  W przypadku chęci rozłożenia płatności na raty należy skontaktować się z naszymi Doradcami do spraw wierzytelności pod nr telefonu 423001099 lub drogą mailową windykacja@kancelariawec.eu , którzy na pewno pomogą znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

  Jestem rodzicem/opiekunem/spadkobiercą dłużnika.

  W związku z ochroną danych osobowych abyśmy mogli udzielić Państwu informacji na temat zadłużenia potrzebne jest pełnomocnictwo, akt zgonu bądź inny stosowny dokument.

  MASZ DŁUG W WEC?

  Podejmij dialog – chcemy Ci pomóc!

  TY

  Unikniesz dalszych kontaktów z windykacją

  Będziesz znał stan swoich finansów

  Zaoszczędzisz czas i pieniądze

  MY

  Dokonamy analizy sprawy

  Wstrzymamy wzrost wartości Twojego zobowiązania

  W razie potrzeby rozłożymy płatności na raty

  Zleć windykację