fbpx Obligacje - Inkaso WEC
Obligacje Seria A

Prywatna emisja obligacji serii A rozpoczęta 28.11.2016 r. wykupiona 28.11.2018 r. 823 szt. x 1.000,00 PLN – 823.000,00 PLN

Obligacje Seria B

Podstawowe parametry emisji

Wielkość emisji Obligacji 1 000 sztuk Obligacji (1.000.000 zł)
Wartość nominalna Obligacji 1.000,00 zł
Minimalny liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji 1 szt.
Wysokość oprocentowania 7,5%
Okresy odsetkoweKwartalne
Zabezpieczenie Obligacje serii B zostaną zabezpieczone. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone i mogą być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczenia, a zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji.
Zabezpieczeniem Obligacji będą:
- zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Administratora zabezpieczeń na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, wskazanych w punkcie 1 (nazwa PK2) na str. 24 Raportu z wyceny znajdującej się w załączniku nr 7 do Propozycji Nabycia Obligacji. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 28 października 2019 r. wartość netto ww. wierzytelności wynosi 2 721 727,97 zł
- oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego
Termin wykupu 24 miesiące od dnia przydziału
Termin przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i wpłat Od 27 listopada 2019 do 2 grudnia 2019
Przydział Obligacji 3 grudnia 2019
Obligacje Seria C

Podstawowe parametry emisji

Wielkość emisji Obligacji 1 000 sztuk Obligacji (1.000.000 zł)
Wartość nominalna Obligacji 1.000,00 zł
Minimalna liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji 1 szt.
Wysokość oprocentowania 7,2%
Okresy odsetkoweKwartalne
Zabezpieczenie Obligacje serii C zostaną zabezpieczone. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone i mogą być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczenia, a zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji.
Zabezpieczeniem Obligacji będzie:
- zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Administratora zabezpieczeń na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, nabytych w dniu 9 lipca 2019 r., wskazanych w punkcie 1 (nazwa PK1 A) na str. 28 raportu z wyceny znajdującego się w załączniku nr 1 do Warunków Emisji. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 23 lipca 2020 r. wartość netto ww. wierzytelności (po uwzględnieniu kosztów windykacji) wynosi 2 366 292,94 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) (Przedmiot zabezpieczenia).
Dodatkowo Emitent złoży na rzecz Administratora zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.
Termin wykupu 24 miesiące od dnia przydziału
Termin przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i wpłat Od 7 sierpnia 2020 r. do 29 września 2020 r.
Przydział Obligacji 30 września 2020 r.

Dodatkowe wynagrodzenie: 7,2% za okres od dnia złożenie formularza i dokonania wpłaty – do dnia emisji obligacji.

Obligacje Seria D

Podstawowe parametry emisji

Wielkość emisji Obligacji 1 500 sztuk Obligacji (1.500.000 zł)
Wartość nominalna Obligacji 1.000,00 zł
Minimalna liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji 1 szt.
Wysokość oprocentowania 7,1%
Okresy odsetkoweKwartalne
Zabezpieczenie Obligacje serii D zostaną zabezpieczone. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone i mogą być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczenia, a zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji.
Zabezpieczeniem Obligacji będzie:
- zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Administratora zabezpieczeń na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, nabytych w dniu 9 marca 2019 r., wskazanych w punkcie 2 (nazwa PK1 B) na str. 28 raportu z wyceny znajdującego się w załączniku nr 1 do Warunków Emisji. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 23 lipca 2020 r. wartość netto ww. wierzytelności (po uwzględnieniu kosztów windykacji) wynosi 3 018 333,08 zł (trzy miliony osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote osiem groszy) (Przedmiot zabezpieczenia).
Dodatkowo Emitent złoży na rzecz Administratora zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.
Termin wykupu 24 miesiące od dnia przydziału
Termin przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i wpłat Od 10 listopada 2020 r. do 8 lutego 2021 r.
Przydział Obligacji 9 lutego 2021 r.

Dodatkowe wynagrodzenie: 7,1% w skali roku za okres od dnia złożenie formularza i dokonania wpłaty – do dnia emisji obligacji.

Obligacje Seria E

Podstawowe parametry emisji

Wielkość emisji Obligacji 1 500 sztuk Obligacji (1.500.000 zł)
Wartość nominalna Obligacji 1.000,00 zł
Minimalna liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji 1 szt.
Wysokość oprocentowania 7%
Okresy odsetkoweKwartalne
Zabezpieczenie Obligacje serii E zostaną zabezpieczone. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone i mogą być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczenia, a zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji.
Zabezpieczeniem Obligacji będzie:
- zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Administratora zabezpieczeń na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, obejmujących 13 pakietów, wskazanych w raporcie z wyceny znajdującym się w załączniku nr 1 do Warunków Emisji. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 18 maja 2021 r. wartość netto ww. wierzytelności (po uwzględnieniu kosztów windykacji) wynosi 2.387.476,86 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) (Przedmiot zabezpieczenia).
Dodatkowo Emitent złoży na rzecz Administratora zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.
Termin wykupu 24 miesiące od dnia przydziału
Termin przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i wpłat Od 16 czerwca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.
Przydział Obligacji 2 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe wynagrodzenie: 7% w skali roku za okres od dnia złożenie formularza i dokonania wpłaty – do dnia emisji obligacji.

Obligacje Seria F

Podstawowe parametry emisji

Wielkość emisji Obligacji 800 sztuk Obligacji (800.000 zł)
Wartość nominalna Obligacji 1.000,00 zł
Minimalna liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji 1 szt.
Wysokość oprocentowania 6,9%
Okresy odsetkoweKwartalne
Zabezpieczenie Obligacje serii F zostaną zabezpieczone. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone i mogą być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczenia, a zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji.
Zabezpieczeniem Obligacji będzie:
- zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Administratora zabezpieczeń na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, obejmujących pakiet wierzytelności oznaczony jako P K II, wskazany w raporcie z wyceny znajdującym się w załączniku nr 1 do Warunków Emisji. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 17 września 2021 r. wartość netto ww. wierzytelności (po uwzględnieniu kosztów windykacji) wynosi 1.208.487,36 zł (jeden milion dwieście osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści sześć groszy) (Przedmiot zabezpieczenia).
Dodatkowo Emitent złoży na rzecz Administratora zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.
Termin wykupu 24 miesiące od dnia przydziału
Termin przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i wpłat od 28 października 2021 r. do 27 stycznia 2022 r.
Przydział Obligacji 31 stycznia 2022 r.

 

Dodatkowe wynagrodzenie: 6,9% w skali roku za okres od dnia złożenie formularza i dokonania wpłaty – do dnia emisji obligacji

Zleć windykację