Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. miała ponad 1,06 mln zł zysku netto w 2018 r.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., zakończyła 2018 r. skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości ponad 1,06 mln zł wobec 0,87 mln zł rok wcześniej. Grupa Kapitałowa rozwija spółki wchodzące w jej skład i poprzez wzrost wszystkich segmentów biznesowych utrzymuje dywersyfikację źródeł przychodów.

Spółka wypracowała w 2018 r. wysoki zysk na poziomie skonsolidowanym dzięki dynamicznemu rozwojowi poszczególnych obszarów biznesowych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. realizuje plan ekspansji w zakresie nabywania wierzytelności masowych i jak dotąd zakupił pakiety wierzytelności konsumenckich o łącznej wartości nominalnej w kwocie ponad 20,86 mln zł. W ramach outsourcingu windykacyjnego wierzytelności masowych Emitent obsługuje pakiety o wartości nominalnej sięgającej 21,1 mln zł. Z kolei wartość nominalna obsługiwanych usługowo przez Spółkę wierzytelności B2B wynosi 99,61 mln zł. W ten sposób całkowita wartość posiadanych oraz obsługiwanych na zlecenie pakietów wierzytelności przekracza 141 mln zł, co świadczy o znaczącej pozycji Grupy WEC w tej branży. Zarząd Spółki będzie dążył do utrzymania wzrostu wszystkich segmentów działalności przy zachowaniu bezpiecznego modelu finansowania.

„Wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę i całą Grupę Kapitałową potwierdzają jej stabilny rozwój. Rok 2018 był rokiem intensywnego rozwoju segmentu windykacji wierzytelności masowych w Spółce, co przejawiało się inwestycjami w zakupy portfeli i miało na celu pozyskanie jak najlepszej bazy do działań w kolejnych latach. Dysponując aktualnie wierzytelnościami masowymi o wartości 21 mln zł, Spółka będzie dążyła do zwiększenia przychodów w tym obszarze działalności. Jednocześnie łączna wartość 141 mln zł obsługiwanych wierzytelności stawia Spółkę w rzędzie znaczących w skali kraju podmiotów zarządzających wierzytelnościami.” – ocenia Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. rozwija również segment usług faktoringowych oraz pożyczek i zanotowała w tym obszarze w 2018 r. przychody w kwocie ponad 505 tys. zł. Poprzez rozwijanie wielu obszarów biznesowych Spółka przekształciła się z podmiotu windykacyjnego w Grupę Kapitałową świadczącą komplementarne usługi dla firm m.in. prawne, księgowe, audytorskie finansowe. Emitent chce nadal umacniać swoją pozycję rynkową w branży dzięki efektywnemu wykorzystaniu posiadanego potencjału oraz rozszerzaniu współpracy z nowymi partnerami. Dla Zarządu Spółki bardzo istotna pozostaje kooperacja pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej, która pozwala na wykorzystanie efektów synergii.

„Jako Grupa będziemy dalej dywersyfikować źródła przychodów w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Zwiększając komplementarność świadczonych usług jesteśmy dla naszych klientów coraz bardziej atrakcyjnym partnerem, co uważamy, że znajdzie dalsze przełożenie we wzroście przychodów całej Grupy w roku 2019 i w kolejnych latach.” – zakończył Prezes Brzeziński.

Pierwszy kwartał tego roku obfituje w ważne zdarzenia biznesowe dla Spółki. Zawarła ona ostatnio umowę zakupu wierzytelności z tytułu niewypowiedzianych pożyczek z podmiotem z branży usług pożyczkowych i sprzedaży ratalnej. Ich całkowita wartość przekracza 8.690 tys. zł, a szczegółowe warunki umowy są standardowe dla tego typu transakcji. Jest to zarazem pierwsza firma pożyczkowa, która nawiązała współpracę z Emitentem.

 Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. cały czas rozszerza działalność w zakresie obsługi wierzytelności pozyskując nowe pakiety z kolejnych branż. Na początku marca br. Spółka podpisała umowę na zakup wierzytelności konsumenckich od operatora telefonii komórkowej o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ponad 0,3 mln zł. Jest to także pierwszy podmiot z branży telekomunikacyjnej, który zdecydował się na współpracę z Emitentem.

 Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. otrzymała również od podmiotu działającego w sektorze energetycznym, z którym rozpoczęła współpracę w grudnia 2018 r., zlecenia na obsługę windykacyjną wierzytelności z segmentu B2B na kwotę ok. 6,8 mln zł. Spółka z tytułu świadczenia usług otrzyma wynagrodzenie prowizyjne na każdym etapie postępowania, a na etapie sądowym oraz egzekucyjnym koszty zastępstwa procesowego.

W tym roku Emitent zawarł już kilka istotnych umów. Można do nich zaliczyć m.in. umowę na obsługę windykacyjną wierzytelności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych. Całkowita wartość obsługiwanego pakietu przekracza 18,7 mln zł. Spółka na początku tego roku dokonała także nabycia wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych od podmiotu z branży kolejowej, których całkowita wartość nominalna przekracza 1.777 tys. zł.

W listopadzie 2018 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. terminowo wykupiła zabezpieczone obligacje serii A, których łączna wartość nominalna wynosiła 823 tys. zł. Wykup obligacji został sfinansowany przez Spółkę ze środków własnych. Kapitał pozyskany z emisji obligacji serii A został przeznaczony w całości na finansowanie zakupu nieprzeterminowanych wierzytelności gospodarczych sektora B2B.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.

https://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-miala-ponad-106-mln-zl,2606636,4632

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2606636/p/1

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-miala-ponad-106-mln-zl-zysku-netto-w-2018-r

https://ceo.com.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-s-a-podsumowala-wyniki-za-2018-r-70919

https://www.reuters.com/article/idUSL8N2181NH


Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

WEC Finanse Sp. z o.o. – www.wecfinanse.pl

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Kupujemy duży pakiet wierzytelności z sektora pożyczkowego!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 11 marca 2019 roku, Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. podpisała umowę zakupu wierzytelności od dużej firmy działającej w branży usług pożyczkowych. Wartość pakietu wynosi ponad 8,6 mln zł! To pierwsza firma pożyczkowa, która zdecydowała się na współpracę z Kancelarią.

Zakup wspomnianego pakietu, który stanowi z perspektywy spółki – znaczącą wartość, ma przynieść wymierny zysk dla firmy oraz stać się początkiem długofalowej współpracy.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. ma zlecenia na windykację wierzytelności o wartości 6,8 mln zł

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., otrzymała od podmiotu działającego w sektorze energetycznym zlecenia na obsługę windykacyjną wierzytelności z segmentu B2B na kwotę ok. 6,8 mln zł. Emitent nawiązał współpracę z tym kontrahentem na początku grudnia 2018 r.

Spółka otrzymała od podmiotu działającego w sektorze energetycznym, z którym rozpoczęła współpracę w grudnia 2018 r., zlecenia na obsługę windykacyjną wierzytelności z segmentu B2B na kwotę ok. 6,8 mln zł. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z tytułu świadczenia usług otrzyma wynagrodzenie prowizyjne na każdym etapie postepowania, a na etapie sądowym oraz egzekucyjnym koszty zastępstwa procesowego. Emitent podpisał z tym kontrahentem umowę o współpracy na początku ub. roku, jednak jak dotąd nie otrzymywał zleceń o tak dużych wartościach. Obecnie saldo zleceń od tego podmiotu istotnie wzrosło i zapowiedział on przekazywanie Spółce kolejnych wierzytelności do windykacji. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. liczy na dynamiczny rozwój nawiązanej współpracy oraz dalsze zwiększanie skali działalności w tym segmencie biznesowym.

„Umowa z tym podmiotem w naszej ocenie zapewni nam przychody wynikające zarówno z potencjalnej prowizji przy odzyskaniu wierzytelności, jak i wynagrodzenia za obsługę prawną. Taka dwutorowość odpowiednio dywersyfikuje nasze przychody.” – wyjaśnia Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

W ostatnim czasie Spółka podpisała umowę na obsługę windykacyjną wierzytelności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych. Całkowita wartość obsługiwanego pakietu wynosi ponad 18,7 mln zł. Z kolei w styczniu br. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wygrała przetarg na zakup wierzytelności konsumenckich od operatora telefonii komórkowej o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ponad 0,3 mln zł i jest to pierwszy podmiot z branży telekomunikacyjnej, który nawiązał współpracę z Emitentem. Spółka na początku tego roku dokonała także nabycia wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych od podmiotu z branży kolejowej, których całkowita wartość nominalna przekracza 1.777 tys. zł. Wszystkie powyższe aktywności biznesowe prowadzone w wielu obszarach działalności mają zdaniem Zarządu Spółki przyczynić się do umacniania marki i pozycji rynkowej, a także budowania wartości oraz poprawy wyników finansowych.

„Naszym celem jest zwiększanie kompetencji oraz nominału wierzytelności w zakresie obsługi windykacji masowej, co ma nam zapewnić wzrost przychodów z tego segmentu działalności. Jednocześnie cały czas dbamy o klientów z segmentu B2B i staramy się wprowadzać nowe usługi oraz rozwijać segment faktoringu. Uważamy, że dywersyfikacja przychodów zapewni Spółce stabilny rozwój, który jest naszym nadrzędnym celem.” – dodaje Prezes Brzeziński.

W listopadzie 2018 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. terminowo wykupiła zabezpieczone obligacje serii A, których łączna wartość nominalna wynosiła 823 tys. zł. Wykup obligacji został sfinansowany przez Spółkę ze środków własnych. Kapitał pozyskany z emisji obligacji serii A został przeznaczony w całości na finansowanie zakupu nieprzeterminowanych wierzytelności gospodarczych sektora B2B.

W 3 kw. 2018 r. Spółka osiągnęła blisko 210 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym wobec 161 tys. zł rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2018 r. skonsolidowany zysk netto Emitenta wyniósł ponad 621 tys. zł podczas gdy rok wcześniej było to 431 tys. zł.


NAPISALI O NAS:

https://ceo.com.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-s-a-ma-zlecenia-na-windykacje-wierzytelnosci-o-wartosci-68-mln-zl-55078

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-ma-zlecenia-na-windykacje-wierzytelnosci-o-wartosci-68-mln-zl

https://biznes.interia.pl/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-ma-zlecenia-na-windykacje,2602550


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

SME Solutions Sp. o.o. – www.smesolutions.eu

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Początek roku 2019 – co się zmienia dla komorników sądowych?

Rok 2019, zarówno dla komorników sądowych, jak i wierzycieli rozpoczął się pod dużym znakiem zapytania. Od 1 stycznia weszły w życie dwie nowe ustawy – o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. W związku z tym nastąpiły również zmiany w przepisach o egzekucji w kodeksie postępowania cywilnego. Ustawa z 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji straciła moc.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego, ale tylko na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii (art. 10 ustawy). Oznacza to, że wierzyciel nie może już wszystkich swoich wniosków egzekucyjnych przekazywać jednemu komornikowi, który mógł prowadzić egzekucję na terenie całej Polski.

Komornik sądowy jest zobowiązany do utrwalania obrazu i dźwięku wykonywanych czynności terenowych u dłużnika, a przy pierwszym spotkaniu ma wręczyć dłużnikowi formularz skargi na czynności komornika.

Wierzyciel powinien uważać na tytuły egzekucyjne (np. nakazy zapłaty, wyroki), które był wydane przed dwoma laty. Jeśli skierujemy do komornika sądowego wniosek egzekucyjny obejmujący taki tytuł egzekucyjny, w przypadku bezskuteczności egzekucji komornik obciąży nas opłatą w wys. 150,00 zł. Rygor ten dotyczy każdego wierzyciela.

W kodeksie postępowania cywilnego rozszerzony został katalog ruchomości, których komornik sądowy nie może zająć i są to m.in. przedmioty i urządzenia domowego użytku, niezbędne dla dłużnika i jego domowników – lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, stół, krzesła.

Przedstawione wyżej zmiany, które są tylko wycinkiem z całego katalogu, bez wątpienia należy ocenić negatywnie. Te i inne zmiany mogą spowodować, że po raz kolejny to dłużnicy zostaną wyposażeni przepisy pozwalające im utrudnianie wierzycielom zaspokojenia swojego roszczenia.

Autor: Szymon Krawczyk – Dyrektor Działu Windykacji w Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A.

Kancelaria prawna Inkaso WEC – najskuteczniejsza w windykacja w Warszawie, Łodzi i w Krakowie.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z umową na ponad 18,7 mln zł!

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., podpisała umowę na obsługę windykacyjną pakietu wierzytelności z branży usług przewozowych. Całkowita wartość obsługiwanych wierzytelności przekracza 18,7 mln zł.

Emitent zawarł umowę na obsługę windykacyjną wierzytelności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych. Łączna wartość obsługiwanego pakietu wynosi ponad 18.710 tys. zł. Podpisana umowa będzie miała bardzo pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz na perspektywy jej rozwoju ze względu na bardzo wysoką wartość. Warto również dodać, że jest to już kolejny duży podmiot, który zdecydował się podjęcie współpracy z Emitentem w tym obszarze biznesowym, co potwierdza skuteczność działania Spółki oraz świadczy o coraz mocniejszej pozycji rynkowej. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. bardzo dobrze ocenia perspektywy podpisanej umowy i będzie dążyła do pozyskania kolejnych tego typu zleceń.

„Jest to dla nas projekt o charakterze pilotażowym i wiążemy z nim nadzieje na zwiększenie przychodów. Podstawową zaletą tej realizacji jest fakt nieangażowania swoich zasobów w zakup wierzytelności. Liczymy na to, że likwidacja tego pakietu da nam odpowiednie zyski i w takim wypadku będziemy kontynuowali ten model działalności i go rozszerzali.” – komentuje Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Spółka notuje w ostatnim czasie bardzo wysoką aktywność biznesową w wielu segmentach biznesowych. W styczniu br. Emitent wygrał przetarg na zakup wierzytelności konsumenckich od operatora telefonii komórkowej o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ponad 0,3 mln zł. Jest to zarazem pierwszy podmiot z branży telekomunikacyjnej, który podjął współpracę ze Spółką. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. na początku tego roku dokonała również zakupu wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych od podmiotu z branży kolejowej. Ich całkowita wartość nominalna przekracza 1.777 tys. zł.

W listopadzie 2018 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wykupiła w terminie zabezpieczone obligacje serii A, których łączna wartość nominalna wynosiła 823 tys. zł. Były to dwuletnie obligacje zabezpieczone z oprocentowaniem stałym na poziomie 7,5% w skali roku oraz kuponem odsetkowym wypłacanym kwartalnie. Wykup obligacji został sfinansowany przez Spółkę z jej środków własnych, co potwierdza jej bardzo dobrą sytuację finansową. Środki pozyskane z emisji obligacji serii A zostały wykorzystane w całości na finansowanie zakupu nieprzeterminowanych wierzytelności gospodarczych sektora B2B. Poprzez rozwój tego obszaru biznesowego Emitent cały czas notuje poprawę wyników finansowych.

W 3 kw. 2018 r. Spółka osiągnęła blisko 210 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym wobec 161 tys. zł rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2018 r. skonsolidowany zysk netto Emitenta wyniósł ponad 621 tys. zł podczas gdy rok wcześniej było to 431 tys. zł.


NAPISALI O NAS:

https://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-z-umowa-na-ponad-187-mln-zl,2601948,4632

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-z-umowa-na-ponad-187-mln-zl

https://ceo.com.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-s-a-z-umowa-na-ponad-187-mln-zl-55134

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2601948/p/1


 

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.