Segmentacja spółek rynku NewConnect – Kancelaria znów w NC Focus

W dniu 28 czerwca 2021 r. Giełda Papierów Wartościowych dokonała okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji spółki zostały przydzielone do segmentów NewConnect Focus, NewConnect Base oraz NewConnect Alert.

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. po raz kolejny została sklasyfikowana w najbardziej prestiżowym segmencie NewConnect Focus.

Przypomnimy, że pierwsza kwalifikacja do segmentów NewConnect nastąpiła 28 września 2016 r. Od tej pory GPW  systematycznie dokonuje kwalifikacji emitentów, co ma na celu zapewnienie większej transparentności rynku oraz ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek pod kątem ich kondycji finansowej i związanego z tym ryzyka finansowego.

Kwalifikacja Kancelarii do NC Focus potwierdza naszą konsekwentną strategię rozwoju oraz systematyczny wzrost wartości spółki.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych podpisana. Co to oznacza dla wierzycieli?

W związku z wejściem w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wierzyciele uzyskują możliwość szerokiej weryfikacji informacji o kontrahentach i uzyskują możliwość weryfikacji rzetelności płatniczej kontrahentów. Dzięki Krajowemu Rejestrowi Zadłużonych uzyskamy informacje w zakresie:

  1.  osób fizycznych, prawnych  i jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje osobowość prawną wobec których  były prowadzone postępowania:
  2.  restrukturyzacyjne
  3. upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe
  4.  w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego
  5.  wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości
  6.  osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami fizycznymi, którym ustawa przyznaje zdolność sądową – wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego albo Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  7.  osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych
  8.  uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.

W Rejestrze Dłużników Zadłużonych znajdą się dane podmiotów podlegających wpisowi, w tym np. nr PESEL, NIP, sygnatura akt sprawy. Krajowy Rejestr Zadłużonych  jest z założenia jawny. Dzięki temu narzędziu obrót gospodarczy będzie pewniejszy.

Przesłanki wpisu dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej w świetle ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku – o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Zainteresowany spłatą  swojego zobowiązania dłużnik – to zdarza się niestety rzadko. Gdy do tego dołożymy fiasko rozmów, windykacja telefoniczna jest utrudniona, a droga sądowa to ostateczność, której każdy chce uniknąć. Należy się zastanowić, co jeszcze można zrobić, by odzyskać wierzytelność. Czy jest więc może jakiś inny sposób na odzyskanie swoich pieniędzy? Tak- z pomocą przychodzą nam Biura Informacji Gospodarczej, w skrócie: BIG.

Jest to instytucja powołana do życia ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, której zadaniem jest gromadzenie informacji na temat dłużników, którzy zwlekają ze spłatą swoich zobowiązań. Ich upublicznienie jest dla dłużników często bardzo dotkliwe. Udostępnione informacje zawierają bowiem poza imieniem i nazwiskiem albo nazwą firmy dłużnika, numery umożliwiające jego identyfikację (PESEL, NIP, KRS, REGON), przedmiot jego działalności, zobowiązania jakie na dłużniku ciążą wraz z ich wysokością i datą powstania oraz postępowania, jakie przeciwko dłużnikowi się toczą. W bazie możemy również znaleźć informację chociażby na temat prób spłaty przez dłużnika jego zobowiązania i wysokości dokonywanych przez niego wpłat. BIG stanowi więc cenne źródło informacji dla potencjalnych kontrahentów, którzy chcieliby z dłużnikiem nawiązać współpracę. Wysoki poziom zadłużenia oraz brak perspektyw jego spłaty skutecznie zniechęca ich do większego zaangażowania, co może na dłużnika zadziałać motywująco. Ten bowiem, chcąc wzmocnić swoją pozycję na rynku zrobi wszystko, by pozbyć się ciążącego na nim długu i oddalić od siebie widmo upadłości.

Co więc należy zrobić, by ujmując kolokwialnie – dłużnik znalazł się w BIG-u? Ustawowo nazwiemy takie zdarzenie zamieszczeniem informacji gospodarczej dotyczącej dłużnika w Biurze Informacji Gospodarczej. Przede wszystkim wierzyciel musi mieć podpisaną z wybranym przez siebie BIG-iem umowę o udostępnianie informacji gospodarczych. Gdy umowa jest już zawarta, wierzyciel może zgłosić informację dotyczącą dłużnika do zamieszczenia wpisu. Należy jednak zaznaczyć, że w świetle prawa inne są przesłanki umożliwiające wpis do BIG-u dłużnika będącego konsumentem, a inne gdy dłużnikiem jest przedsiębiorca.

Jeżeli dłużnik jest konsumentem, warunki są następujące:

– dług powstał w związku z określonym stosunkiem prawnym (tzn. umową między wierzycielem a dłużnikiem, np. o dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, o wywóz nieczystości, o dostarczenie wody lub energii cieplnej itp.)

– kwota wymagalnego zadłużenia wynosi nie mniej niż 200 zł

– zobowiązania są wymagalne już od co najmniej 30 dni (tzn. dłużnik od 30 dni powinien już swój dług spłacić)

–  upłynął przynajmniej miesiąc od doręczenia dłużnikowi do rąk własnych albo wysłania przez wierzyciela listem poleconym, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika (a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na jego adres miejsca zamieszkania albo na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych*) wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG-u.

Jeżeli natomiast wierzyciel chce wpisać do BIG-u dłużnika prowadzącego przedsiębiorstwo, wówczas muszą zostać spełnione poniższe warunki:

– zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej (np. umowy sprzedaży, przewozu, o roboty budowlane)

– łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wynosi nie mniej niż 500 złotych

–  zobowiązania są wymagalne już od co najmniej 30 dni

– upłynął przynajmniej miesiąc od doręczenia dłużnikowi do rąk własnych lub wysłania przez wierzyciela listem poleconym na wskazany przez dłużnika adres do doręczeń (a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, albo na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych) wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG-u.

Biura Informacji Gospodarczej cieszą się obecnie coraz większą popularnością wśród wierzycieli ze względu na swoją ogromną skuteczność. Cóż bowiem bardziej nakłoni dłużnika do spłaty długu jeśli nie kolejna odmowa udzielenia pożyczki przez bank, odmowa sprzedania samochodu, telewizora lub telefonu na raty, bądź kolejni utraceni klienci?

* Możliwość doręczenia wezwania do zapłaty na adres do doręczeń elektronicznych wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021r.

 Autor: Mateusz Kowalik – Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Cenyrolnicze.pl Partnerem Kancelarii

Z przyjemnością informujemy że znany w branży rolnictwa serwis internetowy cenyrolnicze.pl został Partnerem Biznesowym Kancelarii.

W ramach Partnerstwa, użytkownicy portalu mogą na specjalnych, preferencyjnych warunkach, zgłaszać nam wierzytelności do windykacji oraz weryfikować wiarygodność płatniczą swoich kontrahentów. Otrzymane do weryfikacji firmy, sprawdzamy w Biurach Informacji Gospodarczej, na Internetowych Giełdach Wierzytelności oraz w Wywiadowniach Gospodarczych.

Windykację należności realizujemy kompleksowo: Ustalamy majątek dłużnika, prowadzimy windykację polubowną wraz z wizytą terenową oraz reprezentujemy Klientów w sądzie jeśli zajdzie konieczność wniesienia pozwu.

Reprezentujesz branżę rolnictwa? Nadal nie otrzymałeś płatności za wykonaną usługę lub sprzedany towar? A może obawiasz się podjęcia współpracy z nowym klientem? Zgłoś windykację – https://bit.ly/3fxTTjd lub sprawdź wiarygodność potencjalnego kontrahenta – https://bit.ly/3u8qhOG

Kancelaria w gronie Liderów Windykacji

Gazeta Finansowa opracowała tegoroczny ogólnopolski ranking Liderów Windykacji, pokazujący obraz rynkowej rzeczywistości w branży wierzytelności.

W ogromną satysfakcją odebraliśmy obecność Kancelarii Prawnej Inkaso WEC S.A. w rankingu. Rzetelna praca naszego zespołu, zróżnicowana oferta usług kierowanych zarówno do małego przedsiębiorcy jak i korporacji oraz wprowadzone najnowocześniejsze technologie, stanowią fundament naszego konsekwentnego rozwoju.

Wyróżnienie w rankingu Liderów Windykacji  potwierdza naszą wysoką pozycję rynkową oraz prawidłowo obraną strategię spółki.

Zobacz ranking Liderów Windykacji