Mikołaj z WEC w domach fundacji Happy Kids

Święta to czas wyjątkowy. W tej szczególnej chwili chcemy, aby Ci którym w życiu jest pod górkę, poczuli się lepiej. W ramach współpracy z Fundacją Happy Kids, podopieczni rodzinnych domów dziecka napisali listy do Świętego Mikołaja, a Mikołaj z WEC zamienił je w prezenty.

W dniu 20.12.2019 z przyjemnością zawieźliśmy paczki do dwóch rodzinnych domów i wręczyliśmy dzieciakom. Było wiele radości z otrzymanych upominków. Ale przecież pomagać należy nie tylko w Święta zatem już myślimy o kolejnej wspólnej akcji 🙂

Doręczenia przez komornika

Od dnia 7 listopada 2019 roku weszły w życie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące m.in. doręczeń. Nowelą dodany został art. 139¹ k.p.c. przewidujący możliwość doręczenia pierwszego pisma procesowego przez komornika.

Przepis ten wskazuje, że jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania musi złożyć do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwrócić pismo i wskazać aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu powyższego terminu sąd może zawiesić postępowanie.

Jedną z czynności dokonywanych przez komornika może być na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 k.p.c. osobiste doręczenie bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowego, pisma procesowego oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdzenie, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje, a także podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. Komornik dokonuje doręczenia w terminie 14 dni od otrzymania zlecenia.

Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia. Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, wynosi 40 złotych. Komornikowi przysługuje zwrot zryczałtowanych kosztów dojazdu w granicach miejscowości będącej siedzibą kancelarii komornika w wysokości 20 złotych, jeżeli odległość między siedzibą kancelarii a miejscem czynności przekracza 10 km. Suma opłat za doręczenie pisma przez komornika na podstawie art. 139¹ k.p.c. może więc wynieść 120 złotych.

Należy zwrócić uwagę, że odmienne reguły obowiązują  przedsiębiorców. W tym przypadku, jeśli pisma nie można doręczyć ze względu na nieujawnienie w rejestrze zmiany adresu, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.

Autor: Marek Sukiennik – Radca prawny w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z coraz lepszymi wynikami finansowymi

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., w kolejnym kwartale osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe potwierdzające skuteczność realizacji strategii rozwoju. Grupa WEC nadal dywersyfikuje źródła przychodów w celu dalszego wzrostu zysku.

W 3 kw. 2019 r. Spółka zanotowała ponad 361 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym. W analogicznym okresie ub. roku zysk netto Grupy WEC sięgnął 210 tys. zł, co oznacza wyraźną poprawę w ujęciu rdr. Po trzech kwartałach 2019 r. skonsolidowany zysk netto Emitenta wyniósł 887 tys. zł wobec 621 tys. zł rok wcześniej. Grupa WEC osiąga coraz wyższe przychody we wszystkich segmentach biznesowych, czyli windykacji pakietów B2C oraz sprzedaży usług faktoringu i pożyczek B2B. Rozwój Spółki przebiega planowo, a Zarząd jest bardzo zadowolony z wyników finansowych i chce je utrzymać w kolejnych kwartałach.

„Celem naszym jest stabilny rozwój i wzrost wyników spółek z Grupy WEC. Uważamy, że rozwój wszystkich gałęzi naszego biznesu przełoży się na bezpieczeństwo biznesowe pomimo zmian otoczenia, w jakim działamy, zwłaszcza zmian prawnych. W kolejnych kwartałach chcemy dalej poprawiać nasze wyniki i wzmacniać naszą pozycję wśród firm zarządzających wierzytelnościami.” – podkreśla Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Zanotowany przez Spółkę wzrost przychodów wynika m.in. ze wzrostu przychodów z tytułu windykacji pakietów B2C. Z kolei zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych jest związane głównie z rozwiązaniem odpisów aktualizujących utworzonych na wierzytelności, w związku z odzyskaniem tych wierzytelności (m.in. na drodze sadowej i/lub komorniczej), odszkodowań oraz zwrotu kosztów sądowych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. planuje zwiększać w nadchodzących miesiącach skalę działalności finansowej dzięki rozwojowi usługi faktoringu oraz intensywnej pracy nad zakupionymi portfelami wierzytelności. Równolegle Emitent zamierza wprowadzać nowoczesne rozwiązania fintechowe, które pozwolą stabilizować lub wręcz zmniejszać koszty funkcjonowania. Zarząd Spółki podchodzi z dużym optymizmem do kolejnych kwartałów.

„Aktualnie w spółkach z grupy jesteśmy na końcowym etapie wprowadzania rozwiązań IT automatyzujących w jeszcze większym stopniu oraz integrujących nasze procesy windykacyjne, sprzedażowe, prawne i finansowe. Jesteśmy przekonani, że pozwoli nam to na dalszy rozwój bez konieczności zwiększania kosztów, a nawet ograniczymy te koszty. W pierwszym kwartale przyszłego roku zamierzamy testowo zweryfikować przydatność rozwiązań sztucznej inteligencji w rozmowach z dłużnikami w celu optymalizacji tego obszaru.” – dodaje Prezes Brzeziński.

 Spółka zakończyła 3 kw. 2019 r. jednostkowym zyskiem netto w wysokości blisko 320 tys. zł wobec 206 tys. zł rok wcześniej. Natomiast jednostkowy zysk netto Emitenta po trzech kwartałach tego roku sięgnął 827 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku było to 605 tys. zł.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wypłaciła w tym roku dywidendę z zysku za 2018 r. w kwocie 0,09 zł na akcję. Spółka w ostatnich latach dzieli się wypracowywanym zyskiem z inwestorami, a tegoroczna dywidenda jest najwyższa w całej historii. Grupa Kapitałowa WEC zakończyła 2018 r. skonsolidowanym zyskiem w wysokości ponad 1,06 mln zł wobec 0,87 mln zł rok wcześniej.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.


https://biznes.interia.pl/gieldy/news/kancelaria-prawna-inkaso-wec-z-coraz-lepszymi-wynikami,2636600,1844

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20191125/kancelaria-prawna-inkaso-wec-sa-z-coraz-lepszymi-wynikami-finansowymi

http://www.newconnector.pl/kancelaria-prawna-inkaso-wec-z-coraz-lepszymi-wynikami-finansowymi

https://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2636600/p/1

http://www.debiutync.pl/strefa-spolek/150-komunikaty-prasowe/22407-kancelaria-wec-z-coraz-lepszymi-wynikami 


Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

WEC Finanse Sp. z o.o. – www.wecfinanse.pl

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Bezskuteczna egzekucja przeciwko spółce z o.o. nie kończy sprawy, czyli odpowiedzialność członków zarządu.

W obrocie gospodarczym często zdarza się, że dochodzenie roszczeń przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wykluczone ze względów formalnych, lub ze względu na fakt, iż postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone ze względu na jego bezskuteczność. Nie zamyka to jednak wierzycielowi możliwości poszukiwania zaspokojenia jego roszczeń. Przy zaistnieniu określonych  prawem przesłanek pojawia się możliwość dochodzenia roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawą dochodzenia roszczeń wobec członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi:

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Mimo krótkiego i dość jasnego brzmienia normy prawnej wyrażonej w art. 299 § 1 ksh zakres zastosowania tej podstawy prawnej w dochodzeniu roszczeń wobec członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo szeroki. Wierzyciel zobowiązany jest wykazać, że egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna i ta okoliczność wystarczy, aby podjąć działania zmierzające do dochodzenia roszczeń wobec członków zarządu. Należy pamiętać, że dochodzenie roszczeń wobec członków zarządu w oparciu o treść art. 299 ksh wiąże się z koniecznością skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, w drodze powództwa o zapłatę.

Członkowie zarządu, wobec których kierowane jest roszczenia z art. 299 ksh mają dość trudną drogę do wykazania, że roszczenie wobec nim nie przysługuje wierzycielowi. Ciężar udowodnienia, iż roszczenie wierzyciela wobec członka zarządu jest bezzasadne spoczywa na samym członku zarządu.

Wierzytelność wobec członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być przedmiotem cesji, co może ułatwić dochodzenie roszczeń, czy też uzyskanie zaspokojenia przez  wierzyciela.

Autor: Jacek Sroczyński – Radca Prawny, Komplementariusz, Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.


Twoi kontrahenci nie płacą w terminach? Masz problemy z odzyskaniem swoich należności?
Rozwiążemy Twój problem!
– 94% skuteczności w windykacji
– ponad 20 000 obsłużonych spraw windykacyjnych

Zadzwoń lub napisz. Nasi konsultanci przedstawią Ci szczegóły oferty.

tel. +48 42 681 74 74
biuro@kancelariawec.eu

Godziny pracy biura:
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

Od nowego roku, zmiana wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności!

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych częściowo zmieni wysokość rekompensaty za koszty odzyskania należności i uzależniona od wartości świadczenia.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Nie zmieni się sposób przeliczenia kwoty rekompensaty na złotówki, ponieważ w dalszym ciągu będzie ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. Dodatkowo zmiany te będą dotyczyły tylko tych transakcji handlowych, które zostaną zawarte po wejściu w życie nowych przepisów. Do transakcji handlowych zawartych wcześniej, będzie się stosować przepisy dotychczasowe.

Tytułem przypomnienia należy wspomnieć, że opisane powyżej regulacje dotyczą transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są najogólniej rzecz ujmując przedsiębiorcy. Nie ma natomiast zastosowania do relacji, w której jedną ze stron jest konsument.

Autor: Marek Sukiennik – Radca Prawny w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.