fbpx Windykacja karna - Inkaso WEC

Standardowe działania windykacyjne odbywają się na drodze cywilnej. Po etapie polubownym, w przypadku nieodzyskania pieniędzy, wierzyciel może złożyć pozew do sądu cywilnego. Następnie, po uzyskaniu tytułu wykonawczego można egzekwować należność z pomocą komornika sądowego. W przypadku wyboru drogi wynikającej z przepisów kodeksu postępowania karnego sprawa wygląda zupełnie inaczej.

Windykacja karna jest usługą świadczoną przez Kancelarię Prawną-Inkaso WEC, która jest skierowana do wszystkich Wierzycieli, którzy dysponują nieściągalnymi należnościami względem ściśle sprecyzowanej grupy dłużników. Koniecznym warunkiem, który umożliwia skorzystanie z windykacji karnej, jest dopuszczenie się względem wierzycieli działań, które noszą znamiona czynów zabronionych.

Najczęściej w tym momencie chodzi o:
• przestępstwo oszustwa kapitałowego;
• oszustwa;
• wyłudzanie kredytów, pożyczki bankowej, gwarancji bankowej;
• wyłudzenie subwencji, dotacji, finansowania czy też odszkodowania przez oszukańcze poczynania.

W innych przypadkach spotykamy się z dłużnikiem, który w świadomy sposób wyzbywa się swojego majątku lub przenosi go na inny podmiot, czym minimalizuje możliwość zaspokojenia Wierzyciela.
Windykacja karna wykorzystuje przepisy kodeksu karnego oraz procedury karnej wraz z szerokimi kompetencjami organów ściągania w przepisach kodeksu postępowania karnego, w celu szybkiego odzyskania należności od nieuczciwego kontrahenta. Omawiane kompetencje wykraczają poza standardowe możliwości postępowania cywilnego. Przepisy kodeksu postępowania karnego oraz przepisy kodeksu karnego zastrzegają na rzecz organów ścigania kompetencje, które w niektórych obszarach wykraczają poza możliwości komornika sądowego, który działa każdorazowo na podstawie i w granicach powierzonego mu tytułu wykonawczego.
Zabezpieczenia majątkowe lub zatrzymanie rzeczy, które jest stosowane na etapie postępowania przygotowawczego, w celu zabezpieczenia środków kompensacyjnych (odszkodowania) lub zwrotu stronie pokrzywdzonej korzyści majątkowej, jaką sprawca osiągnął z popełnionego przestępstwa, to jedne z palety możliwości, jakie dają przepisy kodeksu postępowania karnego. W przypadku odpowiedniego sformułowania w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa wniosków dowodowych można doprowadzić do ujawnienia oraz zabezpieczenia majątku dłużnika, co finalnie może doprowadzić do ostatecznego zaspokojenia należności wierzyciela.

Zdobywane przez 15 lat doświadczenie Kancelarii Prawnej Inkaso WEC pokazuje, że pokrzywdzonym wierzycielom o wiele bardziej zależy na odzyskaniu środków, niż na wymierzeniu surowej kary dla nieuczciwego kontrahenta. Przepisy kodeksu karnego w sposób ulgowy traktują sprawców, którzy dobrowolnie postanowili naprawić szkodę wyrządzoną przy popełnieniu przestępstw z art. 296 kk lub art. 299-305 kk. Sąd może, wobec takich sprawców zastosować nadzwyczajne załagodzenie kary, może też odstąpić od jej wymierzenia. Umożliwia to podęcie działań mediacyjnych oraz negocjacji z postawionym w stan oskarżenia dłużnikiem.
Przeprowadzenie skutecznej windykacji karnej, nie jest możliwe w momencie, kiedy do działania wykorzystywane są firmy windykacyjne, które nie korzystają z profesjonalnej pomocy adwokatów, radców prawnych. Udział pełnomocnika w postępowaniu karnym jest obarczony przymusem adwokacko-radcowskim. Zgodnie z art. 88. § 1.

Pełnomocnikiem może być:
• Adwokat;
• radca prawny;
• radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Inkaso WEC, która realizuje zlecone sprawy wraz z inną spółką Grupy Kapitałowej WEC – Kancelarii Prawnej WEC – Sroczyński i Wspólnicy. Spółki zależne uzupełniają swoje działania, tworząc konglomerat, który gwarantuje szybkie działanie i fachową pomoc na każdym etapie realizacji sprawy.

Zleć windykację