fbpx Przesłanki wpisu dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej w świetle ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku – o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - Inkaso WEC

Przesłanki wpisu dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej w świetle ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku – o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych


Zainteresowany spłatą  swojego zobowiązania dłużnik – to zdarza się niestety rzadko. Gdy do tego dołożymy fiasko rozmów, windykacja telefoniczna jest utrudniona, a droga sądowa to ostateczność, której każdy chce uniknąć. Należy się zastanowić, co jeszcze można zrobić, by odzyskać wierzytelność. Czy jest więc może jakiś inny sposób na odzyskanie swoich pieniędzy? Tak- z pomocą przychodzą nam Biura Informacji Gospodarczej, w skrócie: BIG.

Jest to instytucja powołana do życia ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, której zadaniem jest gromadzenie informacji na temat dłużników, którzy zwlekają ze spłatą swoich zobowiązań. Ich upublicznienie jest dla dłużników często bardzo dotkliwe. Udostępnione informacje zawierają bowiem poza imieniem i nazwiskiem albo nazwą firmy dłużnika, numery umożliwiające jego identyfikację (PESEL, NIP, KRS, REGON), przedmiot jego działalności, zobowiązania jakie na dłużniku ciążą wraz z ich wysokością i datą powstania oraz postępowania, jakie przeciwko dłużnikowi się toczą. W bazie możemy również znaleźć informację chociażby na temat prób spłaty przez dłużnika jego zobowiązania i wysokości dokonywanych przez niego wpłat. BIG stanowi więc cenne źródło informacji dla potencjalnych kontrahentów, którzy chcieliby z dłużnikiem nawiązać współpracę. Wysoki poziom zadłużenia oraz brak perspektyw jego spłaty skutecznie zniechęca ich do większego zaangażowania, co może na dłużnika zadziałać motywująco. Ten bowiem, chcąc wzmocnić swoją pozycję na rynku zrobi wszystko, by pozbyć się ciążącego na nim długu i oddalić od siebie widmo upadłości.

Co więc należy zrobić, by ujmując kolokwialnie – dłużnik znalazł się w BIG-u? Ustawowo nazwiemy takie zdarzenie zamieszczeniem informacji gospodarczej dotyczącej dłużnika w Biurze Informacji Gospodarczej. Przede wszystkim wierzyciel musi mieć podpisaną z wybranym przez siebie BIG-iem umowę o udostępnianie informacji gospodarczych. Gdy umowa jest już zawarta, wierzyciel może zgłosić informację dotyczącą dłużnika do zamieszczenia wpisu. Należy jednak zaznaczyć, że w świetle prawa inne są przesłanki umożliwiające wpis do BIG-u dłużnika będącego konsumentem, a inne gdy dłużnikiem jest przedsiębiorca.

Jeżeli dłużnik jest konsumentem, warunki są następujące:

– dług powstał w związku z określonym stosunkiem prawnym (tzn. umową między wierzycielem a dłużnikiem, np. o dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, o wywóz nieczystości, o dostarczenie wody lub energii cieplnej itp.)

– kwota wymagalnego zadłużenia wynosi nie mniej niż 200 zł

– zobowiązania są wymagalne już od co najmniej 30 dni (tzn. dłużnik od 30 dni powinien już swój dług spłacić)

–  upłynął przynajmniej miesiąc od doręczenia dłużnikowi do rąk własnych albo wysłania przez wierzyciela listem poleconym, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika (a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na jego adres miejsca zamieszkania albo na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych*) wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG-u.

Jeżeli natomiast wierzyciel chce wpisać do BIG-u dłużnika prowadzącego przedsiębiorstwo, wówczas muszą zostać spełnione poniższe warunki:

– zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej (np. umowy sprzedaży, przewozu, o roboty budowlane)

– łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wynosi nie mniej niż 500 złotych

–  zobowiązania są wymagalne już od co najmniej 30 dni

– upłynął przynajmniej miesiąc od doręczenia dłużnikowi do rąk własnych lub wysłania przez wierzyciela listem poleconym na wskazany przez dłużnika adres do doręczeń (a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, albo na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych) wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG-u.

Biura Informacji Gospodarczej cieszą się obecnie coraz większą popularnością wśród wierzycieli ze względu na swoją ogromną skuteczność. Cóż bowiem bardziej nakłoni dłużnika do spłaty długu jeśli nie kolejna odmowa udzielenia pożyczki przez bank, odmowa sprzedania samochodu, telewizora lub telefonu na raty, bądź kolejni utraceni klienci?

* Możliwość doręczenia wezwania do zapłaty na adres do doręczeń elektronicznych wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021r.

 Autor: Mateusz Kowalik – Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Zleć windykację