fbpx Nowy sposób na dłużnika, czyli korzystniejsze dla wierzyciela zmiany po 1 stycznia 2020 - Inkaso WEC

Nowy sposób na dłużnika, czyli korzystniejsze dla wierzyciela zmiany po 1 stycznia 2020


Polskie firmy są winne innym przedsiębiorcom nawet 9 miliardów złotych. Zatory płatnicze utrudniają działalność szczególnie mikro i małym firmom. Jak zmniejszyć tę statystykę? Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która miała na celu wyposażenie przedsiębiorców w narzędzia przeciwdziałania długim terminom płatności i uchylania się od zapłaty w obrocie gospodarczym.

Na szczególną uwagę zasługuje zmiana procedury udzielania zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w transakcjach handlowych.

Jak było?

Aby uzyskać zabezpieczenie roszczeń, przedsiębiorca musiał:

-> uprawdopodobnić roszczenie, czyli przedstawić sądowi, iż faktycznie posiada jakieś niezaspokojone roszczenie.

Tutaj zwykle nie występowały trudności, bo wystarczyło przedstawić umowę z kontrahentem, fakturę VAT lub inny dokument świadczący o relacjach gospodarczych.

-> wykazać interes prawny, czyli udowodnić sądowi, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi odzyskanie środków

Wnioski o udzielenie zabezpieczenia były oddalane w większości z powołaniem na brak wykazania interesu prawnego. Przedsiębiorca bowiem oprócz tego, że kontrahent mu nie zapłacił, nie miał przekonywujących dowodów na to, że kontrahent znajduje się w tak trudnej sytuacji majątkowej, że toczenie z nim procesu o zapłatę przez pewien czas może spowodować, że ostatecznie stanie się niewypłacalny.

Jak jest?

1 stycznia 2020 roku, wierzyciel dostał prezent od ustawodawcy, bowiem ten, wprowadził zmiany treści art. 7301 kpc, w którym, po § 2 dodał § 21 w brzmieniu:

,, § 21. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uważa się za uprawdopodobniony, gdy żądającym zabezpieczenia jest powód dochodzący należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w przypadku gdy wartość tej transakcji nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, a dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące.”

Co to oznacza dla wierzyciela?

Przedsiębiorca dochodzący roszczeń w postępowaniu w sprawach gospodarczych, jeżeli będzie chciał dokonać zabezpieczenia roszczenia dochodzonego w postępowaniu sądowym, nie będzie zobowiązany wykazywać wszystkich okoliczności uzasadniających wniosek o udzielenie zabezpieczenia. To znaczy, że nie będzie musiał wskazać konkretnych, okoliczności uzasadniających, że dłużnik „zwinie interes” i ucieknie z majątkiem. Tym samym, przedsiębiorca dochodzący zapłaty od kontrahenta, o którym wie, że jego sytuacja majątkowa nie jest najlepsza, może poprzestać na wykazaniu, że posiada roszczenie pieniężne z transakcji handlowej poniżej 75.000 zł i kontrahent zalega z płatnością co najmniej 3 miesiące.

Dlaczego zabezpieczenie wierzytelności jest tak ważne?

Przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi, można wytoczyć proces. W toku postępowania sadowego, pozwany może wnieść sprzeciw, co przedłuża otrzymanie prawomocnego orzeczenia o kolejne miesiące. Po otrzymaniu wyroku, należy uzbroić się w cierpliwość, bowiem sąd, na wniosek, nadaje klauzulę wykonalności i tak mijają kolejne miesiące. Następnie, sprawa jest kierowana do komornika sądowego, który egzekwuje roszczenie w drodze przymusu państwowego. W tym czasie dłużnik może „uciekać” z majątkiem lub z uwagi na podejmowane czynności – faktycznie stać się martwym gospodarczo podmiotem, czyli po 1-2 latach procesu z teoretycznie wygraną sprawą przedsiębiorca nie będzie mógł otrzymać zapłaty. Postępowanie zabezpieczające ma służyć temu, aby na czas procesu przedsiębiorca mógł w sprawny sposób zabezpieczyć się na majątku dłużnika, zanim ten go wyprowadzi lub ukryje w nieuczciwy sposób, a w ten sposób realnie zwiększyć szanse na skuteczną egzekucję należności.

Autor:  Angelika Gnyś – Dyrektor Windykacji w Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.


W celu sprawnego korzystania z nowych regulacji, zapraszamy do kontaktu. Nasi windykatorzy i prawnicy, znajdą dla Państwa indywidualne i właściwe zabezpieczenie roszczenia, a tym samym zwiększą skuteczność windykacji Państwa wierzytelności.

Zleć windykację