fbpx Komunikat z dnia 17.11.2017r.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 grudnia 2017 rok - Inkaso WEC

Komunikat z dnia 17.11.2017r.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 grudnia 2017 rok

Windykacja Kraków. Profesjonalnie odzyskiwanie należności.

Windykacja Kraków. Profesjonalnie odzyskiwanie należności.


Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A na dzień 15 grudnia 2017 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 01.02.2018 rok (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

b) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki – § 5

c) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

d) Podjęcie chwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

e) Podjęcie uchwały w sprawie wypłat dywidendy w latach 2018 – 2023.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu: § 5 statutu Spółki:

Stare brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,

2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,

3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.

Nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i nie więcej niż 988.200,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na nie mniej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) i nie więcej niż 9.882.000 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,

2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,

3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.

4) 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o numerach 0.000.001-4.941.000

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NZWZ na dzień `15 grudnia 2017 r.

2. Projekty uchwał na NZWZ zwołane na dzień 15 grudnia 2017 r.

3. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na NZWZ zwołanym na dzień 15 grudnia 2017 r. r.

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NZWZ zwołanym na dzień

15 grudnia 2017 r.

5. Informacja o liczbie akcji Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. na dzień 15 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

Zleć windykację