fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. terminowo wykupiła obligacje serii A - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. terminowo wykupiła obligacje serii A


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., dokonała terminowego wykupu obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 823 tys. zł. Przeprowadzenie terminowego wykupu papierów dłużnych potwierdza bardzo dobrą kondycję finansową Emitenta.

 Spółka wykupiła w terminie zabezpieczone obligacje serii A, których łączna wartość nominalna wynosiła 823 tys. zł. Były to dwuletnie obligacje zabezpieczone z oprocentowaniem stałym na poziomie 7,5% w skali roku oraz kuponem odsetkowym wypłacanym kwartalnie. Wykup obligacji został sfinansowany przez Emitenta ze środków własnych, co świadczy o jego bardzo dobrej kondycji finansowej. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. środki pozyskane z emisji obligacji serii A przeznaczyła w całości na finansowanie zakupu nieprzeterminowanych wierzytelności gospodarczych sektora B2B. Dzięki rozwojowi tego obszaru biznesowego Spółka konsekwentnie poprawia swoje wyniki finansowe oraz umacnia pozycję rynkową.

 „Środki pozyskane z emisji obligacji pozwoliły Spółce na rozwój sektora usług mikrofaktoringu, jak również na zakupy wierzytelności, dzięki czemu rozszerzyliśmy znacząco paletę świadczonych usług oraz źródła przychodów. Większa dywersyfikacja przychodów zapewnia zwiększone bezpieczeństwo prowadzonego biznesu. Mamy nadzieję, że wykupiona emisja obligacji choć w małej części przyczyni się do odzyskiwania przez inwestorów zaufania do branży i do instrumentu finansowania, jakim są obligacje, czyli papiery dające potencjalnie większy zysk, ale jednak obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Rolą zarządzających emitentami jest minimalizowanie tego ryzyka.” – podkreśla Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

 Spółka notuje stały wzrost osiąganych wyników finansowych. W 3 kw. 2018 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wypracowała prawie 210 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym wobec 161 tys. zł rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2018 r. skonsolidowany zysk netto Spółki wyniósł ponad 621 tys. zł podczas gdy rok wcześniej było to 431 tys. zł.

Grupa WEC realizuje przyjęty kierunek rozwoju oparty na prowadzeniu polityki stabilnego i zrównoważonego rozwoju, polegającej na równomiernej ekspansji wszystkich obszarów biznesowych, a także zwiększaniu strumieni przychodowych poprzez realizację usług podmiotom spoza Grupy. Spółka bardzo dynamicznie rozszerza skalę działalności w ramach segmentu faktoringu pozyskując nowych klientów na ten produkt finansowy i podpisała już 67 umów faktoringu z limitami w wysokości 4,2 mln zł. Jednocześnie rozwijany jest też obszar biznesowy w zakresie udzielania pożyczek dla przedsiębiorstw. Emitent w dalszym ciągu pozyskuje także nowe pakiety wierzytelności do windykacji i utrzymuje stały poziom skali działalności w zakresie windykacji na zlecenie B2B.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. zwiększa również wartość portfela posiadanych pakietów wierzytelności. W ostatnim czasie Spółka podpisała umowę zakupu wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych z podmiotem z branży kolejowej. Jego wartość wynosi ponad 2.010 tys. zł. Jest to tym samym już kolejny podmiot z branży kolejowej, z którym Emitent nawiązał współpracę, bowiem we wrześniu 2018 r. dokonał on zakupu pakietu wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych o całkowitej nominalnej wartości przekraczającej 2.334 tys. zł. Natomiast w październiku 2018 r. Spółka zawarła z polskim dostawcą energii umowę zakupu wierzytelności z tytułu umów sprzedaży usług dystrybucyjnych, należności pozostałych oraz odsetek wartość nabytych wierzytelności sięga ok. 500 tys. zł.

Emitent wypłacił w tym roku dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję i podtrzymał dotychczasową politykę dywidendową, przewidującą coroczne dzielenie się osiąganym zyskiem z Akcjonariuszami.


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r. i należy do segmentu NC Focus.

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:

Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC – www.szkoleniawec.pl

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. – www.wec-law.pl

SME Solutions Sp. o.o. – www.smesolutions.eu

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. – www.gielda-dlugow.net

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. – www.rewidenciwec.pl

 

***

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Zleć windykację