fbpx 3/2019 Korekta jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 z dnia 21 marca 2019 r. - Inkaso WEC

3/2019 Korekta jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 z dnia 21 marca 2019 r.

  • EBI okresowy
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, podanego do publicznej wiadomości w raporcie EBI 2/2019 w dniu 21 marca 2019 roku. Korekta dotyczy dokumentów: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grypy Kapitałowej WEC za rok 2018 oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując Raport roczny zamieścił w tych dokumentach błędne informacje o wynagrodzeniach organów zarządzających Spółką.

Korektą objęte są następujące dane:

W Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grypy Kapitałowej WEC za rok 2018, str.37, tabela: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy:

Było: Zarządzający, Stan na koniec roku, wynagrodzenia obciążające wypłacone: 751 033,52 PLN

Jest: Zarządzający, Stan na koniec roku, wynagrodzenia obciążające wypłacone: 604 744,19 PLN

W Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2018, str.37, tabela: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy:

Było: Zarządzający, Stan na koniec roku, wynagrodzenia obciążające wypłacone: 707 167,52 PLN

Jest: Zarządzający, Stan na koniec roku, wynagrodzenia obciążające wypłacone: 559 500,49 PLN

W załączeniu Emitent przesyła dokumenty uwzględniające wprowadzone zmiany. Innych zmian w Raporcie Rocznym za 2018 rok, poza wskazanymi w niniejszym raporcie bieżącym, Spółka nie dokonała.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

32895201_sprawozdanie_z_badania_WEC_jednostkowe_20.03.2019-3.pdf
32895201_sprawozdanie_z_dzialanosci_grupy_WEC-4.pdf
32895201_Sprawozdanie_finansowe_KPI_2018_korekta-2.pdf
32895201_Sprawozdanie_Zarzadu_spolki_INKASO-5.pdf
32895201_WEC_sprawozdanie_z_badania_SSF-6.pdf
32895201_Raport_roczny_2018_KPI-0.pdf
32895201_Skonsolidowane_sprawozdanie_KPI_2018_korekta-1.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację