fbpx Od nowego roku, zmiana wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności! - Inkaso WEC

Od nowego roku, zmiana wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności!


Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych częściowo zmieni wysokość rekompensaty za koszty odzyskania należności i uzależniona od wartości świadczenia.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Nie zmieni się sposób przeliczenia kwoty rekompensaty na złotówki, ponieważ w dalszym ciągu będzie ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. Dodatkowo zmiany te będą dotyczyły tylko tych transakcji handlowych, które zostaną zawarte po wejściu w życie nowych przepisów. Do transakcji handlowych zawartych wcześniej, będzie się stosować przepisy dotychczasowe.

Tytułem przypomnienia należy wspomnieć, że opisane powyżej regulacje dotyczą transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są najogólniej rzecz ujmując przedsiębiorcy. Nie ma natomiast zastosowania do relacji, w której jedną ze stron jest konsument.

Autor: Marek Sukiennik – Radca Prawny w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Zleć windykację