fbpx Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 stycznia 2018 r - Inkaso WEC

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 stycznia 2018 r


Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NZWZ na dzień 31 stycznia 2018 r.

2. Projekty uchwał na NZWZ zwołane na dzień 31 stycznia 2018 r.

3. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na NZWZ zwołanym na dzień 31 stycznia 2018 r.

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NZWZ zwołanym na dzień

31 stycznia 2018 r.

5. Informacja o liczbie akcji Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. na dzień 31 stycznia 2018 r.

Pobierz załączniki:

 NWZA_31.01.2018_zalaczniki

Zleć windykację