fbpx Komunikat GPW z 28 grudnia 2021 r. - Inkaso WEC

Jest nam bardzo miło Państwa poinformować, że w Kancelaria Prawna Inkaso WEC została poraz kolejny zakwalifikowana do segmentu NewConnect Focus!

„Na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do
tych segmentów z późn. zm., w dniu 28 grudnia 2021 r. dokonana została przez GPW
okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji i kwalifikacji:
1) do segmentu NewConnect Focus zakwalifikowane zostały akcje 95 emitentów, wobec
95 spółek notowanych w tym segmencie na koniec IV kwartału 2021;
2) do segmentu NewConnect Base zakwalifikowane zostały akcje 216 emitentów,
wobec 215 spółek notowanych w tym segmencie na koniec IV kwartału 2021;
3) do segmentu NewConnect Alert zakwalifikowane zostały akcje 69 emitentów, wobec
70 spółek notowanych w tym segmencie na koniec IV kwartału 2021.”

Przypomnimy, że pierwsza kwalifikacja do segmentów NewConnect nastąpiła 28 września 2016 r.
Od tej pory GPW systematycznie dokonuje kwalifikacji emitentów, co ma na celu zapewnienie większej transparentności rynku oraz ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek
pod kątem ich kondycji finansowej i związanego z tym ryzyka finansowego.

Kwalifikacja Kancelarii do NC Focus potwierdza naszą konsekwentną strategię rozwoju oraz systematyczny wzrost wartości spółki.

Kryteria kwalifikacji do NC Focus

Spełnienie co najmniej pięciu z następujących warunków:

 • średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza 12.000.000 zł;
 • wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50;
 • wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10;
 • stopa dywidendy jest wyższa niż 0 (spółka wypłaciła dywidendę);
 • wartość księgowa przekracza 1.000.000 zł;
 • dodatnia dynamika przychodów za ostatnie 4 kwartały;
 • dodatnia dynamika zysku netto za ostatnie 4 kwartały.

Dodatkowo spółki muszą spełnić wszystkie poniższe przesłanki:

 • akcje notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy;
 • średni kurs akcji wyższy niż 10 groszy;
 • wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym nie może mieć wartości ujemnej;
 • w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe/układowe/sanacyjne/likwidacyjne;
 • w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta nie został nałożony więcej niż jeden raz żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO;
 • w okresie ostatnich 3 miesięcy na emitenta nie został nałożony żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO, ani też obrót jego akcjami nie podlegał zawieszeniu ze względu na bezpieczeństwo uczestników obrotu.

W sytuacjach szczególnych, pomimo spełniania kryteriów i przesłanek określonych w zasadach kwalifikacji, Zarząd Giełdy może postanowić o niezakwalifikowaniu akcji danego emitenta do segmentu NC Focus.

Komunikat GPW

 

 

Zleć windykację