fbpx Komunikat z dnia 1.06.2017r.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2017 r. - Inkaso WEC

Komunikat z dnia 1.06.2017r.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2017 r.

Windykacja Kraków. Profesjonalnie odzyskiwanie należności.

Windykacja Kraków. Profesjonalnie odzyskiwanie należności.


Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A na dzień 28 czerwca 2017 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
d) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2016;
e) udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
f) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;
g) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;
h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, łącznie 80,03 m2;
i) w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki osobowej przez Spółkę;
j) zmiany statutu Spółki – § 11 ust. 1 , §14 ust. 3 i § 15 ust. 1 statutu;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2017-06-28
2. Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2017-06-28
3. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 2017-06-28
4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ zwołanym na dzień
2017-06-28
5. Informacja o liczbie akcji Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. na dzień 2017-06-01

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

Napisali o nas również:

http://biznes.interia.pl/news/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-dzien-28,2520925

Zleć windykację