fbpx Doręczenia przez komornika - Inkaso WEC

Od dnia 7 listopada 2019 roku weszły w życie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące m.in. doręczeń. Nowelą dodany został art. 139¹ k.p.c. przewidujący możliwość doręczenia pierwszego pisma procesowego przez komornika.

Przepis ten wskazuje, że jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania musi złożyć do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwrócić pismo i wskazać aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu powyższego terminu sąd może zawiesić postępowanie.

Jedną z czynności dokonywanych przez komornika może być na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 k.p.c. osobiste doręczenie bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowego, pisma procesowego oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdzenie, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje, a także podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. Komornik dokonuje doręczenia w terminie 14 dni od otrzymania zlecenia.

Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia. Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, wynosi 40 złotych. Komornikowi przysługuje zwrot zryczałtowanych kosztów dojazdu w granicach miejscowości będącej siedzibą kancelarii komornika w wysokości 20 złotych, jeżeli odległość między siedzibą kancelarii a miejscem czynności przekracza 10 km. Suma opłat za doręczenie pisma przez komornika na podstawie art. 139¹ k.p.c. może więc wynieść 120 złotych.

Należy zwrócić uwagę, że odmienne reguły obowiązują  przedsiębiorców. W tym przypadku, jeśli pisma nie można doręczyć ze względu na nieujawnienie w rejestrze zmiany adresu, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.

Autor: Marek Sukiennik – Radca prawny w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Zleć windykację