fbpx Oferta Publiczna - Inkaso WEC

Materiał zawarty na niniejszej stronie internetowej stanowi propozycję nabycia obligacji oferowanych w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i nie stanowi reklamy w rozumieniu art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W związku z ofertą publiczną obligacji spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. („Spółka”) („Oferta”) nie jest wymagane sporządzenie ani udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Wartość oferty wynosi bowiem nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych obligacji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro, i będą mniejsze niż 1.000.000 euro.

W związku z ww. ofertą Spółka udostępnia dokument, którego treść określa art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie.

Żadne informacje oraz materiały związane z Ofertą ani żadna ich kopia nie mogą być przekazane lub w jakikolwiek sposób przesłane lub udostępnione na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Potwierdzam dokładne zapoznanie się z powyższymi zastrzeżeniami dotyczącymi Oferty Publicznej obligacji serii H Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi oraz akceptuję wszystkie zastrzeżenia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Zleć windykację