fbpx 8/2019 Wypłata dywidendy za rok 2018 - Inkaso WEC

8/2019 Wypłata dywidendy za rok 2018

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia podzielić zysk netto Spółki w kwocie 1.068.670,51 zł (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 51/100) za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w następujący sposób:

– kwota 889.380,00 zł (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję,

– kwota 179.290,51 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 51/100) na kapitał zapasowy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 16 sierpnia 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2019 roku.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki – łącznie 9 882 000 sztuk akcji wszystkich serii.

W załączeniu Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A przesyła pełną treść uchwały ws. wypłaty dywidendy podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację