fbpx 9/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. - Inkaso WEC

9/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Piotrkowska 270), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A na dzień 26 kwietnia 2016 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 XI piętro, łącznie 347,15 m2.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o NWZA dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta – https://www.kancelariawec.eu/.

Załączniki:

– KPI ogłoszenie o zwołaniu NWZA 26 kwietnia 2016

– KPI projekty uchwał NWZA 26 kwietnia 2016

– Wzór pełnomocnictwa

– Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

Załączniki:

Formularz_instrukcji_do_glosowania_dla_pelnomocnika-3.pdf
KPI_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_26_kwietnia_2016-0.pdf
KPI_projekty_uchwal_NWZA_26_kwietnia_2016-1.pdf
Wzor_pelnomocnictwa-2.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na alicja.marszalek@kancelariawec.eu

Zleć windykację