fbpx 8/2017 Zawarcie umowy pożyczki - Inkaso WEC

8/2017 Zawarcie umowy pożyczki

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż Emitent w dniu 29 marca 2017 roku zawarł Panem Krzysztofem Moska umowę pożyczki na kwotę 1.000.000, zł _słownie: jeden milion złotych_. Umowa została zawarta na okres dwóch lat. Emitent przeznaczy środki uzyskane z pożyczki na finansowanie bieżącej działalności, w tym zwłaszcza na umocnienie pozycji na rynku i zwiększenie obrotów, zakup wierzytelności sektora b2b w tym w ramach umów mikrofaktoringu.

Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku i wynosi 9% w skali roku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od warunków powszechnie przyjętych w tego rodzaju umowach. Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość kontraktu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.sradomska@kancelariawec.eu

Zleć windykację