fbpx 8/2017 Płatność odsetek od obligacji serii A - Inkaso WEC

8/2017 Płatność odsetek od obligacji serii A

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 28 maja 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A. Tym samym w dniu 25 maja 2017 roku Emitent stosownie do postanowień Warunków Emisji Obligacji serii A dokonał płatności odsetek od obligacji.
Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii A z dnia 28 listopada 2016 roku, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 823 (słownie: osiemset dwadzieścia trzy) Obligacji serii A, o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 823.000,00 zł (osiemset dwadzieścia trzy złotych). Obligacje serii A są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi. Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji, dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Obligatariusza wskazany w formularzu przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji. Płatności dokonywane są za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.sradomska@kancelariawec.eu

Zleć windykację