fbpx 8/2015 Decyzja ZWZ Spółki w sprawie wypłaty dywidendy - Inkaso WEC

8/2015 Decyzja ZWZ Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2015 roku na mocy uchwały nr 10 w sprawie podziału zysku za 2014 rok, zdecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 42.010,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziesięć złotych), co oznacza, iż na jedną akcję Emitenta będzie przypadać dywidenda w wysokości 0,01 zł (słownie: jeden grosz).

Liczba akcji objętych prawem do dywidendy wynosi 4.201.000 szt. (w tym 2.455.047 akcji imiennych serii A1 oraz 1.745.953 akcji zwykłych na okaziciela serii A2).

Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki określiło również dzień 14 maja 2015 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 3 lipca 2015 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bit@kancelariawec.eu

Zleć windykację