fbpx 6/2020 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok - Inkaso WEC

6/2020 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 25 czerwca 2020 roku postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta przeznaczenie jednostkowego zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku w wysokości 198.378 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 10/100) w całości na wypłatę dywidendy.

Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową Emitenta. Powyższa rekomendacja Zarządu uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki. Emitent informuje, że ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje, że dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostanie zaproponowany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację