fbpx 40/2018 Zawarcie umowy pożyczki znaczącej wartości - Inkaso WEC

40/2018 Zawarcie umowy pożyczki znaczącej wartości

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 09 sierpnia 2018 roku Spółka zawarła z Prymus Spółką Akcyjną z siedzibą w Tychach (podmiotem powiązanym z akcjonariuszem Spółki – Panem Krzysztofem Moską, dalej: „Prymus S.A.”) umowę pożyczki w walucie polskiej w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym m.in. na zakup pakietów wierzytelności oraz rozwój usługi faktoringu. Umowa pożyczki zawarta jest na czas oznaczony, do dnia 09 lutego 2019 r. z możliwością automatycznego jej przedłużenia na kolejne 6 miesięcy na niezmienionych warunkach po złożeniu oświadczenia przez Zarząd Emitenta. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i zostało ustalone w wysokości 9,6% w stosunku rocznym. Jest to druga tego typu umowa podpisana z Prymus SA. W dniu 12 lipca 2017 roku Emitent zawarł umowę pożyczki z w/w podmiotem na kwotę 1.000.000, zł (słownie: jeden milion złotych), o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym ESPI nr 13/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku. Spółka dokonała w całości spłaty pożyczki, o czym Emitent poinformował Raportem Bieżącym ESPI nr 38/2018 w dniu 12 lipca 2018 roku.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość pożyczki udzielonej Spółce na podstawie powyższej umowy oraz powiązanie osobowe głównego akcjonariusza i podmiotu udzielającego pożyczki.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację