fbpx 4/2019 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok - Inkaso WEC

4/2019 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 25 kwietnia 2019 roku postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta podział jednostkowego zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1.068.670,51 (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 51/100) w sposób następujący:

– kwota 889.380,00 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,09 złotych na jedną akcję Spółki;

– kwota 179.290,51 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 51/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Emitenta. Powyższa rekomendacja Zarządu uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki. Emitent informuje, że ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje, że dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostanie zaproponowany w propozycjach uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację