fbpx 4/2018 Zmiana praw z instrumentów finansowych emitenta - Inkaso WEC

4/2018 Zmiana praw z instrumentów finansowych emitenta

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2018 r. podjęte zostały i weszły w życie uchwały Zarządu Spółki nr 1-4 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zamiany akcji imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela, podjęte na żądanie akcjonariuszy posiadających akcje serii A1.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, iż kapitał zakładowy Spółki wynosi 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,

2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,

3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do 0.740.000 zł,

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż niezbędne zmiany Statutu uwzględniające zamianę akcji serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela zostaną ujęte w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację