fbpx 37/2018 Zawarcie umowy kredytu odnawialnego z mBank - Inkaso WEC

37/2018 Zawarcie umowy kredytu odnawialnego z mBank

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, o/korporacyjny Lodź, nr KRS: 00000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 0012545524-00291 („Bank”) umowę kredytu odnawialnego w walucie polskiej w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym m.in. na rozwój usługi faktoringu oraz na zakup pakietów wierzytelności. Umowa kredytu odnawialnego zawarta jest na czas oznaczony, 12 miesięcy z opcją przedłużenia. Oprocentowanie kredytu jest oparte na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczeniem umowy kredytu jest hipoteka na nieruchomości należącej do Spółki położonej w miejscowości Łódź, ul. Piotrkowska 270. Pozostałe postanowienia umowy kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość kredytu w odnawialnego udzielonego Spółce na podstawie powyższej umowy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację