fbpx 24/2018 Wypłata dywidendy za rok 2017 - Inkaso WEC

24/2018 Wypłata dywidendy za rok 2017

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 26 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia podzielić zysk netto Spółki w kwocie 925.172,31 zł (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 31/100) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w następujący sposób:

– kwota 592.920 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,06 zł na jedną akcję,

– kwota 332.252,31 zł (trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złotych 31/100) na kapitał zapasowy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 30 lipca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 13 sierpnia 2018 roku.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki – łącznie 9 882 000 sztuk akcji wszystkich serii..

W załączeniu Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A przesyła pełną treść uchwały ws. wypłaty dywidendy podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację