fbpx 23/2016 Zawarcie umowy kredytowej z mBank SA - Inkaso WEC

23/2016 Zawarcie umowy kredytowej z mBank SA

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zawarcie umowy kredytowej z mBank SA

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż zawarł umowę kredytową z mBank SA o/korporacyjny Łódź zwaną dalej „Kredytem”. W ramach umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w kwocie 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) na preferencyjnych warunkach z środków z linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (European Investment Bank) na okres siedmiu lat. Kwota kredytu sfinansuje częściowo cenę zakupu nieruchomości zgodnie z warunkami przetargu wygranego przez spółkę (EBI 7/2016, 8/2016, 11/2016, 13/2016, 22/2016), pozostała kwota 246.289,30 zł (dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć 30/100 złotych) zostanie pokryta z środków własnych Spółki, zabezpieczeniem kredytu jest kupowana nieruchomość.
Zakup ww. nieruchomości pozytywnie wpłynie na wyniki Spółki poprzez zwiększenie jej majątku. Rata kredytu będzie zbliżona do kwoty miesięcznej opłaty za czynsz ponoszonej dotychczas przez spółkę. Łączne koszty miesięczne związane ze spłatą kredytu, ubezpieczeniem oraz obowiązkowymi opłatami i podatkiem będą prawdopodobnie niższe niż koszty związane z wynajmem.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację