fbpx 23/2021 Przydział obligacji serii E - Inkaso WEC

23/2021 Przydział obligacji serii E

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący 23/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz na podstawie uchwały Zarządu nr 1/06/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie emisji obligacji serii E, w dniu 02 sierpnia 2021 roku r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1/08/2021 w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii E oraz dokonania ich przydziału(„Obligacje”).

Emitent dokonał przydziału 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) sztuk obligacji, o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Obligacje serii E są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie zostanie ustanowione po emisji). Obligatariuszom będzie wypłacany kupon w stałej wysokości równej 7% w skali roku. Okres Odsetkowy wynosi 3 (trzy) miesiące. Termin wykupu Obligacji serii E przypada na dzień 02 sierpnia 2023 roku. Nie dokonywano redukcji przydzielonych Obligacji.

Wyemitowane obligacje zostały zaoferowane w trybie emisji publicznej w trybie wskazanym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w ofercie publicznej, o której mowa w art. 2 lit. D Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE 2017/1129.

Informacja o przydziale obligacji została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na jej znaczenie dla Emitenta.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację