fbpx 20/2021 Publikacja Dokumentu Ofertowego w związku z publiczną ofertą obligacji serii E - Inkaso WEC

20/2021 Publikacja Dokumentu Ofertowego w związku z publiczną ofertą obligacji serii E

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący 20/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż na stronie Spółki: www.kancelariawec.eu został opublikowany Dokument Ofertowy wraz z załącznikami w związku z ofertą publiczną obligacji spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.(„Oferta”). Oferta potrwa od 16 czerwca 2021 roku do dnia 30 lipca 2021 r. (przydział obligacji 02 sierpnia 2021 r.)

Zarząd Emitenta informuje, iż związku ww. ofertą nie jest wymagane sporządzenie ani udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Wartość oferty wynosi bowiem nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych obligacji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro.

W związku z ww. ofertą Spółka udostępnia dokument, którego treść określa art. 7 ust 8a Ustawy o Ofercie. Dokument zawiera również dane wskazane w art. 37a ust.2 Ustawy o Ofercie w brzmieniu obowiązującym od dnia 30 listopada 2019 r.

Zleć windykację