fbpx 2/2024 Wykup obligacji serii F - Inkaso WEC

2/2024 Wykup obligacji serii F

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2024 r. Emitent dokonał nabycia celem umorzenia 200 (słownie: dwieście) sztuk obligacji serii F, o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr 1/10/2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie emisji obligacji serii F, zmienionej uchwałą nr 1/12/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. W dniu 31 stycznia 2022 roku podjął uchwałę nr 1/01/2022 w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii F oraz dokonania ich przydziału(„Obligacje”).

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację