fbpx 2/2023 Nabycie i umorzenie części obligacji serii D - Inkaso WEC

2/2023 Nabycie i umorzenie części obligacji serii D

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 stycznia 2023 r. Emitent dokonał nabycia celem umorzenia 890 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt) zabezpieczonych obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, wyemitowanych w oparciu o uchwałę Zarządu nr 1/11/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii D. O dokonaniu przydziału obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym EBI z dnia 10 lutego 2021 r. Łączna wartość nominalna i cena emisyjna obligacji wynosiła 1.293.000 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące 0/100 złotych).

Nabycie zostało dokonane przed terminem wykupu Obligacji serii D w drodze podpisania w dniu 13 stycznia 2023 r. pomiędzy Spółką a Obligatariuszami obligacji serii D (dalej: Obligatariusze) stosownego porozumienia. Nabycie tych Obligacji nastąpiło bez przepływu środków pieniężnych do Obligatariuszy, a w drodze zaliczenia tych wierzytelności na opłacenie obejmowanych przez Obligatariuszy, a emitowanych przez Spółkę obligacji serii H, które obecnie znajdują się w fazie subskrypcji.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację