fbpx 2/2020 Informacja o łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych w okresie drugiego półrocza 2019 roku - Inkaso WEC

2/2020 Informacja o łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych w okresie drugiego półrocza 2019 roku

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż mając na uwadze dbałość o przejrzystość i efektywność polityki informacyjnej zapewniającej powszechny dostęp do informacji o sytuacji finansowej i perspektywach rozwoju Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej (Grupa Kapitałowa Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.), a także prawidłowe ukształtowanie relacji inwestorskich, Emitent podjął w dniu 30 marca 2020 roku decyzję o cyklicznym przekazywaniu do wiadomości publicznej tj. do 15. dnia miesiąca po zakończeniu kwartału informacji o łącznej wartości nominalnej nabytych w danym kwartale pakietów wierzytelności oraz odzyskach osiąganych w kwartale.

W związku z powyższym, Emitent przekazuje, że w drugim półroczu 2019 roku nabył wierzytelności o wartości nominalnej 7.153.708, 24 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem złotych). Odzyskując w tym czasie 1.552.571,44 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację