fbpx 19/2016 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - Inkaso WEC

19/2016 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. niniejszym przekazuje korektę do raportu nr 17/2016. Zmiana dotyczy treści załącznika „Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2016-06-06” str. 8, gdzie w projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku podano informacje ze sprawozdania finansowego jednostkowego, a nie skonsolidowanego.
Treść przed korektą:
UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 3.376.798,16 (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 16/100)złotych;
3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 361.970,49 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt i 49/100) złotych;
4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 220.634,09 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści cztery i 09/100)złotych
5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 513.766,49 (słownie: pięćset trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć i 49/100 )złotych ;
6) informację dodatkową.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść po korekcie:
UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 3.407.364,72 (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 72/100)złotych;
3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 428.214,32 (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czternaście i 32/100) złotych;
4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 214.707,41 (słownie: dwieście czternaście tysięcy siedemset siedem i 41/100)złotych
5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 580.010,32 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziesięć i 32/100 )złotych ;
6) informację dodatkową.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skorygowany dokument w załączeniu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację