fbpx 19/2022 Wykup i umorzenie obligacji serii C - Inkaso WEC

19/2022 Wykup i umorzenie obligacji serii C

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 września 2022 roku Emitent dokonał całkowitego wykupu i umorzenia obligacji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych w oparciu o uchwałę Zarządu nr 1/08/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii C. O dokonaniu przydziału obligacji Emitent informował w Raporcie Bieżącym EBI z dnia 30 września 2020 r.

Wykupionych zostało 340 (trzysta czterdzieści) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja.

Wcześniej, w dniu 16 września 2022 r., Emitent dokonał nabycia oraz umorzenia 560 (słownie: pięćset sześćdziesiąt) obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o czym Emitent informował w Raporcie Bieżącym EBI nr 16 z dnia 16 września 2022 roku, korygowanym Raportem Bieżącym EBI nr 17 z dnia 27 września 2022 roku. Następnie w dniu 27 września 2022 r. Emitent dokonał nabycia oraz umorzenia 100 (słownie: 100) zabezpieczonych obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o czym Emitent informował w Raporcie Bieżącym EBI nr 18 z dnia 27 września 2022 roku. Nabycie łącznie 660 (słownie: sześćset sześćdziesiąt) sztuk obligacji serii C zostało dokonane przed terminem wykupu w drodze podpisania pomiędzy Spółką a Obligatariuszami stosownego porozumienia. Nabycie tych obligacji nastąpiło bez przepływu środków pieniężnych do Obligatariuszy, a w drodze zaliczenia tych wierzytelności na opłacenie obejmowanych przez Obligatariuszy, a emitowanych przez Spółkę obligacji serii G, które obecnie znajdują się w fazie subskrypcji.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację