fbpx 17/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. - Inkaso WEC

17/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Piotrkowska 270), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A na dzień 6 czerwca 2016 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:,
1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
d) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2015;
e) udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
g) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
h) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
i) zmiany Statutu Spółki

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2016-06-06
2. Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2016-06-06
3. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 2016-06-06
4. Formularz instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ zwołanym na dzień
2016-06-06
5. Informacja o liczbie akcji Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. na dzień 2016-05-10

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację