fbpx 16/2022 Nabycie i umorzenie części obligacji serii C - Inkaso WEC

16/2022 Nabycie i umorzenie części obligacji serii C

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 września 2022 r. dokonał nabycia oraz umorzenia części zabezpieczonych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), wyemitowanych w trybie oferty niepublicznej w oparciu o uchwałę Zarządu nr 1/08/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii C. O dokonaniu przydziału obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym EBI z dnia 30 września 2020 r.. Oprocentowanie obligacji miało charakter stały i wynosiło 7,20% w skali roku, a wypłata odsetek następowała w okresach 3 miesięcznych.

Nabycie zostało dokonane przed terminem wykupu Obligacji w drodze podpisania w dniu 16 września 2022 r. pomiędzy Spółką a Obligatariuszami, których to dotyczy (dalej: Obligatariusze) stosownego porozumienia. Nabycie Obligacji nastąpiło bez przepływu środków pieniężnych do Obligatariuszy, a w drodze zaliczenia tych wierzytelności na opłacenie obejmowanych przez Obligatariuszy, a emitowanych przez Spółkę obligacji serii G, które obecnie znajdują się w fazie subskrypcji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację