fbpx 15/2021 Nabycie i umorzenie części obligacji serii B - Inkaso WEC

15/2021 Nabycie i umorzenie części obligacji serii B

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Raport Bieżący nr 15/2021

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2021 r. dokonał nabycia oraz umorzenia zabezpieczonych obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), wyemitowanych w trybie oferty niepublicznej w oparciu o uchwałę Zarządu nr 1/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. O dokonaniu przydziału obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 22/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. Oprocentowanie obligacji miało charakter stały i wynosiło 7,50% w skali roku, a wypłata odsetek następowała w okresach 3 miesięcznych.

Nabycie zostało dokonane przed terminem wykupu Obligacji w drodze podpisania w dniu 25 czerwca 2021 r. pomiędzy Spółką a Obligatariuszami, których to dotyczy (dalej: Obligatariusze) stosownego porozumienia. Nabycie Obligacji nastąpiło bez przepływu środków pieniężnych do Obligatariuszy, a w drodze zaliczenia tych wierzytelności na opłacenie obejmowanych przez Obligatariuszy, a emitowanych przez Spółkę obligacji serii E, które obecnie znajdują się w fazie subskrypcji.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Zleć windykację