fbpx 15/2020 Publikacja Dokumentu Ofertowego w związku z publiczną ofertą obligacji serii D - Inkaso WEC

15/2020 Publikacja Dokumentu Ofertowego w związku z publiczną ofertą obligacji serii D

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący 15/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż na stronie Spółki: www.kancelariawec.eu został opublikowany w dniu dzisiejszym tj. 10 listopada 2020 roku Dokument Ofertowy wraz z załącznikami w związku z ofertą publiczną obligacji spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.(„Oferta”). Oferta potrwa od 10 listopada 2020 roku do dnia 8 lutego 2020 r. (przydział obligacji 9 lutego 2021 r.)

Zarząd Emitenta informuje, iż związku ww. ofertą nie jest wymagane sporządzenie ani udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Wartość oferty wynosi bowiem nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych obligacji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro.

W związku z ww. ofertą Spółka udostępnia dokument, którego treść określa art. 7 ust 8a Ustawy o Ofercie. Dokument zawiera również dane wskazane w art. 37a ust.2 Ustawy o Ofercie w brzmieniu obowiązującym od dnia 30 listopada 2019 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację