fbpx 14/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 października 2017 ROKU - Inkaso WEC

14/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 października 2017 ROKU

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A na dzień 02 października 2017 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A;

b) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki – § 5;

c) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A i wprowadzenie akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6. Wolne wnioski

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu: § 5 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki:

Stare brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,

2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,

3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.

2. Akcje imienne uprzywilejowane serii A 1 są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję tej serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,

2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,

3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NZWZ na dzień 02 października 2017 r.

2. Projekty uchwał na NZWZ zwołane na dzień 02 października 2017 r.

3. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na NZWZ zwołanym na dzień 02 października 2017 r.

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NZWZ zwołanym na dzień

02 października 2017 r.

5. Informacja o liczbie akcji Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. na dzień 02 października 2017 r.

KPI_NWZA_02102017_ZALACZNIKI

Zleć windykację