fbpx 14/2020 Przydział obligacji serii C - Inkaso WEC

14/2020 Przydział obligacji serii C

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący 14/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A(„Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz na podstawie uchwały Zarządu nr 1/08/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii C w dniu 30 września 2020 r. Emitent podjął uchwałę nr 1/30/09/2020 w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii C oraz dokonania ich przydziału(„Obligacje”).

Emitent dokonał przydziału 1000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk obligacji, o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). Obligacje serii C są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany kupon w stałej wysokości równej 7,20% w skali roku. Okres Odsetkowy wynosi 3 (trzy) miesiące. Termin wykupu Obligacji serii C przypada na dzień 30 września 2022 roku. Redukcja zapisów na obligacje serii C wyniosła 110.000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy 00/100) tj. 11,00% dokonanych wpłat na obligacje. Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO.

Wyemitowane obligacje zostały zaoferowane w trybie emisji publicznej w trybie wskazanym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w ofercie publicznej, o której mowa w art. 2 lit. D Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE 2017/1129.

Informacja o przydziale obligacji została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na jej znaczenie dla Emitenta.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację