fbpx 13/2018 Płatność odsetek od obligacji serii A - Inkaso WEC

13/2018 Płatność odsetek od obligacji serii A

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 lutego 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A („Obligacje”). Tym samym w dniu 28 lutego 2018 roku Emitent stosownie do postanowień Warunków Emisji Obligacji serii A dokonał płatności odsetek od obligacji.

Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii A z dnia 28 listopada 2016 roku, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 823 (słownie: osiemset dwadzieścia trzy) Obligacji serii A, o wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej na poziomie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 823.000,00 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych).

Obligacje serii A są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi. Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji, dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Obligatariusza wskazany w formularzu przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji. Płatności dokonywane są za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację