fbpx 12/2018 Informacje o ofercie publicznej akcji serii A4 z prawem poboru Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC Spółka Akcyjna - Inkaso WEC

12/2018 Informacje o ofercie publicznej akcji serii A4 z prawem poboru Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC Spółka Akcyjna

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”, „Emitent”), zgodnie z art. 434 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) i art. 436 K.s.h. ogłasza publiczną ofertę objęcia od 1 (jednej) do 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii A4”), na zasadach subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 §2 pkt. 2. K.s.h.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że:

1) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii A4, następuje w oparciu o Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2017 r., zmienioną na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 stycznia 2018 r.,

2) zgodnie z uchwałą, o której mowa w pkt. 1, kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie wyższą niż 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych,

3) prawu poboru podlega 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

4) cena emisyjna Akcji serii A4 wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję,

5) prawo poboru przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 19 lutego 2018 roku (dzień prawa poboru). Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji serii A4 uprawnia posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii A4 przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii A4, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii A4 w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy,

6) zapisy oraz wpłaty na akcje serii A4 będą przyjmowane od 28 lutego 2018 roku do 14 marca 2018 roku w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeżeli prawa poboru są zarejestrowane na rachunkach prowadzonych przez depozytariuszy. Zapis na Akcje Serii A4 powinien być opłacony należycie, czyli w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Serii A4, na którą opiewa zapis i Ceny Emisyjnej. Zapisy opłacone częściowo będą traktowane jak zapisy na taką liczbę akcji, jaka wynika z podzielenia wartości wniesionej wpłaty przez Cenę Emisyjną.

Niedokonanie wpłaty w oznaczonych powyżej terminach skutkuje nieprzydzieleniem Akcji Serii A4.

Skutkiem wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie takiej liczby Akcji Serii A4, która możliwa jest do objęcia za wniesioną kwotę,

7) osoba, która w wykonaniu przysługującego jej prawa poboru dokonała zapisu na akcje, przestaje być tym zapisem związana, jeżeli Spółka nie zgłosiła do rejestru podwyższenia kapitału, o którym mowa w pkt. 1, w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, tj. do dnia 31 lipca 2018 r.,

8) zapisy na Akcje Serii A4 w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 28 lutego 2018 roku i przyjmowane będą do dnia 14 marca 2018 roku. W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii A4 w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii A4, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 16 marca 2018 roku – 20 marca 2018 roku. Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii A4 zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

9) przydział Akcji Serii A4 nastąpi 28 marca 2018 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację