fbpx 11/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r. - Inkaso WEC

11/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A na dzień 28 czerwca 2017 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,

5. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;

d) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2016;

e) udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;

f) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;

g) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;

h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, łącznie 80,03 m2;

i) w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki osobowej przez Spółkę;

j) zmiany statutu Spółki – § 11 ust. 1 , §14 ust. 3 i § 15 ust. 1 statutu;

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2017-06-28

2. Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2017-06-28

3. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 2017-06-28

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ zwołanym na dzień

2017-06-28

5. Informacja o liczbie akcji Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. na dzień 2017-06-28

Załącznik: KPI_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na alicja.marszalek@kancelariawec.eu

Zleć windykację