fbpx 10/2017 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki - Inkaso WEC

10/2017 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.06.2017 r. punktu 6j) “Zmiana Statutu Spółki” przekazuje dotychczas obowiązujące oraz proponowane postanowienia Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany.
Zarząd wskazuje brzmienie starych i nowych postanowień Statutu Spółki:
§ 11 ust. 1 statutu Spółki:
Stare brzmienie:
„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Konstantynowie Łódzkim, Warszawie lub we Wrocławiu”

Nowe brzmienie:
„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

§ 14 ust. 3 statutu Spółki:
Stare brzmienie:
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów a w wypadku głosowania pisemnego bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem uchwał w sprawach wyrażenia zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 30% (trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki, których przyjęcie wymaga jednomyślności.”

Nowe brzmienie:
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w wypadku głosowania pisemnego bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

§ 15 ust. 1 statutu Spółki:
Stare brzmienie:
„udzielanie zgody na zbywanie przez Spółkę praw i zaciąganie zobowiązań o jednorazowej wartości powyżej 500.000,00 zł(pięćset tysięcy złotych).”

Nowe brzemiennie:
„udzielanie zgody na zbywanie przez Spółkę praw i zaciąganie zobowiązań o jednorazowej wartości powyżej 5.000.000,00 zł(słownie pięć milionów zł).”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.sradomska@kancelariawec.eu

Zleć windykację