fbpx 10/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii A3 - Inkaso WEC

10/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii A3

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 maja 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta wynosi obecnie 494.100,00 zł i dzieli się na 4.941.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda w tym:
a) 2.455.047 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii A1,
b) 1.745.953 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
c) 740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3.

Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 7.396.047 głosów.

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A3, zmianie uległa również dotychczasowa treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu (przed zmianą):

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 420.100,00 (czterysta dwadzieścia tysięcy sto) złotych i dzieli się na 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,
2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy akcje) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953”

Aktualna treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki (po zmianie):

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,
2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy akcje) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,
3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000.”

Ponadto, Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wskazaną powyżej zmianę wysokości kapitału zakładowego spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bit@kancelariawec.eu

Zleć windykację