fbpx 10/2020 Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii C - Inkaso WEC

10/2020 Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii C

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Raport Bieżący nr 10/2020

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A(„Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 483, z późn. zm. – „Ustawa o Obligacjach”), informuje o podjęciu w dniu 07 sierpnia 2020 roku uchwały w sprawie emisji obligacji serii C Spółki („Uchwała Emisyjna”).

Na podstawie Uchwały Emisyjnej Zarząd postanawia wyemitować do 1.000 niezabezpieczonych (przy czym zabezpieczenie zostanie ustanowione po emisji) obligacji zwykłych na okaziciela serii C, niemających formy dokumentu (dalej zwanych „Obligacjami”), o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej do 1.000.000 zł (jeden milion złotych), oprocentowanych według stałej stopy procentowej równej 7,2% w skali roku, z odsetkami płatnymi kwartalnie, o terminie wykupu przypadającym 24 miesiące od dnia przydziału.

Obligacje serii B zostaną zaoferowane przez Spółkę w trybie wskazanym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w ofercie publicznej, o której mowa w art. 2 lit. D Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE 2017/1129. Na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129 Spółka zwolniona jest z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego w związku z ww. ofertą.

Środki pochodzące z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację