fbpx 1/2023 Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii H - Inkaso WEC

1/2023 Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii H

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 483, z późn. zm. – „Ustawa o Obligacjach”), informuje o podjęciu w dniu 09 stycznia 2023 roku uchwały w sprawie emisji obligacji serii H Spółki („Uchwała Emisyjna”).

Na podstawie Uchwały Emisyjnej Zarząd postanawia wyemitować do 1.500 niezabezpieczonych (zabezpieczenie zostanie ustanowione po emisji) obligacji zwykłych na okaziciela serii H, niemających formy dokumentu (dalej zwanych: „Obligacjami”), o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej do 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), oprocentowanych według stałej stopy procentowej równej 13,5% w skali roku, z odsetkami płatnymi kwartalnie, o terminie wykupu przypadającym 24 miesiące od dnia przydziału.

Obligacje serii H zostaną zaoferowane przez Spółkę w trybie wskazanym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w ofercie publicznej, o której mowa w art. 2 lit. D Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE 2017/1129. Na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129 Spółka zwolniona jest z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego w związku z ww. ofertą.

Środki pochodzące z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację