fbpx 1/2021 Informacja o odzyskach w segmencie windykacji masowej i łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych i posiadanych w 2020 roku - Inkaso WEC

1/2021 Informacja o odzyskach w segmencie windykacji masowej i łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych i posiadanych w 2020 roku

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 2/2020, informuje, iż w roku 2020 Emitent nabył wierzytelności o wartości nominalnej 6.960.592,46 zł (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 46/100). Odzyskując w tym czasie w segmencie wierzytelności masowych 2.516.540,30 mln zł (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 30/100).

Porównawczo Emitent informuje, że w roku 2019 roku odzyski wynosiły 2.202.198,36 zł (dwa miliony dwieście dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 36/100), a wartość nominalna zakupionych wierzytelności 20.012.267,53zł (dwadzieścia milionów dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 53/100).

Łączna wartość na dzień publikacji raportu zakupionych przez Emitenta pakietów wierzytelności masowej wynosi blisko 40 mln zł, serwisowanych wierzytelności masowych 3 mln zł i 110 mln wierzytelności z sektora B2B.

W ocenie Zarządu, po przeprowadzonych wstępnych analizach, należy uznać, że pojawienie się okoliczności niepewnych i nieprzewidywalnych, wynikających z pandemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus COVID-19) oraz związane z tym nie tylko krajowe, ale i ogólnoświatowe konsekwencje epidemiologiczne, na dzień sporządzenia raportu, mogą mieć dalszy wpływ na działalność Spółki w powyżej przedstawionym zakresie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna i ostateczna informacja nt. wyników Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. osiągniętych w opisywanym okresie 2020 r., zaprezentowana zostanie w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego termin publikacji Emitent przedstawi do końca stycznia 2020 roku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację