fbpx Oferta Publiczna obligacji serii F - Inkaso WEC

Oferta Publiczna obligacji serii F

Podstawowe parametry emisji

Wielkość emisji Obligacji 800 sztuk Obligacji (800.000 zł)
Wartość nominalna Obligacji 1.000,00 zł
Minimalna liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji 1 szt.
Wysokość oprocentowania 6,9%
Okresy odsetkoweKwartalne
Zabezpieczenie Obligacje serii F zostaną zabezpieczone. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone i mogą być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczenia, a zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji.
Zabezpieczeniem Obligacji będzie:
- zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Administratora zabezpieczeń na zbiorze praw o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, obejmujących pakiet wierzytelności oznaczony jako P K II, wskazany w raporcie z wyceny znajdującym się w załączniku nr 1 do Warunków Emisji. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 17 września 2021 r. wartość netto ww. wierzytelności (po uwzględnieniu kosztów windykacji) wynosi 1.208.487,36 zł (jeden milion dwieście osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści sześć groszy) (Przedmiot zabezpieczenia).
Dodatkowo Emitent złoży na rzecz Administratora zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.
Termin wykupu 24 miesiące od dnia przydziału
Termin przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i wpłat od 28 października 2021 r. do 27 stycznia 2022 r.
Przydział Obligacji 31 stycznia 2022 r.

Dodatkowe wynagrodzenie: 6,9% w skali roku za okres od dnia złożenie formularza i dokonania wpłaty – do dnia emisji obligacji

Przedmiot działalności

Emitent wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw z zakresu windykacji oraz zarządzania wierzytelnościami. Emitent ze spółki typowo windykacyjnej przekształcił się w Grupę Kapitałową świadczącą pełen wachlarz usług niezbędnych dla przedsiębiorstw – takich jak prawne, księgowe, audytorskie i finansowe. Spółka świadczy usługi windykacyjne dla firm połączone z prawnym dochodzeniem należności oraz usługi finansowe faktoringu i pożyczki dla firm, a jednocześnie kupuje w celu dochodzenia pakiety wierzytelności konsumenckich. Grupa Kapitałowa dodatkowo oferuje klientom typowe usługi prawnej obsługi, jak również usługi szkoleniowe, księgowe, audytorskie i jako pośrednik finansowe: faktoring, leasing, kredyty i pożyczki dla przedsiębiorstw.

Jak dokonać zapisu

Wypełniony i podpisany Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji prosimy przesłać:

– oryginał na adres:

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

– w postaci elektronicznej – opatrzony podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub scan podpisanego Formularza – na adres:

biuro@kancelariawec.eu

Uwaga! Formularz można wypełnić na trzy sposoby:

– Wydrukować i wypełnić ręcznie.

– Ściągnąć plik na dysk lokalny i otworzyć w programie Adobe Acrobat Reader (rekomendowane dla wypełniania elektronicznie). Uzupełniony formularz można następnie wydrukować lub zapisać w pliku i podpisać podpisem elektronicznym.

– Otworzyć w przeglądarce Google Chrome lub Opera. Po wypełnieniu formularza należy wybrać polecenie DRUKUJ i spośród dostępnych opcji wybrać Adobe PDF lub Micosoft PDF (wybranie opcji Zapisz do PDF może spowodować brak polskich znaków).

ZLEĆ WINDYKACJĘ